Επιχορηγημένα Σχέδια τα οποία αφορούν στην Πρόσληψη και Ανάπτυξη προσωπικού. Τα εν λόγω Σχέδια, προκηρύσσονται κατά συγκεκριμένες περιόδους με κύριο στόχο και σκοπό την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων σε θέματα σχετικά με την αύξηση της παραγωγικότητας, την εκπαίδευση του προσωπικού και την μείωση της ανεργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα ανοικτά Σχέδια Επιχορηγήσεων, τα οποία αφορούν στην Πρόσληψη και Ανάπτυξη προσωπικού, επιλέξτε εδώ.