Εκπαίδευση Ενηλίκων

WIN on-line: Women In ActioN

Το έργο WIN on-line: Women In ActioN στοχεύει στην ενίσχυση της γυναικείας ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στις άνεργες γυναίκες, άνω των 40 ετών, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας και επιθυμούν να δημιουργήσουν την δική τους ηλεκτρονική επιχείρηση. Το έργο θα υποστηρίξει εξατομικευμένες ανάγκες αυτής της ομάδας-στόχου, βοηθώντας στη δημιουργία της δική τους ηλεκτρονικής επιχείρησης ανάλογα με τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις ικανότητές τους. Τα παραδοτέα του έργου Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου θα αναπτυχθούν τέσσερα κύρια παραδοτέα: Μια συλλογή από υφιστάμενες καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές και εργαλεία σε σχέση με την γυναικεία ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, Ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης για την …

περισσότερα

We-Europeans- Countering populism through active European citizenship/ We-Europeans

Το έργο We-European είναι πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει στην αντιμετώπιση του λαϊκισμού μέσω μιας προσέγγισης που στηρίζεται στην υιοθέτηση θετικών πρακτικών και στην ανάδειξη των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα και κράτος δικαίου). Μέσω της προσέγγισης του θέματος χρησιμοποιώντας τις πιο πάνω τεχνικές, επιτυγχάνεται η δημιουργία αισιόδοξης φιλοσοφίας και συνεργασίας. Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι: Να βοηθήσει φορείς στην εκπαίδευση, την πολιτική, στα μέσα ενημέρωσης, την επιστήμη και την κοινωνία των πολιτών, να ανταλλάξουν και να αναπτύξουν διεθνής και διεπιστημονικές στρατηγικές κατά του λαϊκισμού. Να στηρίξει και να ενθαρρύνει …

περισσότερα

TRIED And TRUE

Το TRIED And TRUE είναι ένα έργο Erasmus+ που στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας των οργανισμών που εμπλέκονται ή είναι υπεύθυνοι για την κινητικότητα Erasmus + σε θέματα υποστήριξης. Ένας από τους στόχους είναι να δημιουργηθεί μια σειρά από ενέργειες μετά το Erasmus+ (ή οποιαδήποτε διεθνή κινητικότητα) ή άτυπη εκπαίδευση. Επίσης, μια άμεση δυναμική για την ανάπτυξη αυτών των ιδεών ή πρωτοβουλιών με τους μαθητές να συμμετέχουν σε αυτές τις επακόλουθες δραστηριότητες για την ανάπτυξη τους, είναι αναγκαία στην τοπική κοινωνία. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: Ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτών, των καθοδηγητών, των συμβούλων ένταξης στις έξι χώρες εταίρους Ενίσχυση …

περισσότερα

Teaching Digital Competences to Low-Skilled or Low-Qualified Senior Citizens through Analogies – TEA 4 SENIORS

Ο στόχος του Ευρωπαϊκού έργου TEA 4 SENIORS είναι να προωθήσει το ψηφιακό αλφαβητισμό και την κατανόηση του ψηφιακού κόσμου σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης ή χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων και των εκπαιδευτών τους μέσω μιας αποτελεσματικής μεθοδολογίας. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιώσουν την ικανότητά τους να επικοινωνούν, να μοιράζονται, να αλληλεπιδρούν και να μπορούν να ενημερώνονται και να πληροφορούνται στο σημερινό ψηφιακό κόσμο, χρησιμοποιώντας συσκευές ΤΠΕ και το διαδίκτυο. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι: – Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης με συγκεκριμένο περιεχόμενο και υλικό για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων σε άτομα με χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης …

περισσότερα

RUDICON – Rural Urban Digital Coaching

Το έργο RUDICON στοχεύει να παράσχει σε πολίτες, εκπαιδευτικούς, άτομα με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο, άτομα που κατοικούν στις αραιοκατοικημένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες, τις κατάλληλες ψηφιακές ικανότητες, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στον ψηφιοποιημένο κόσμο που επέφερε ο COVID-19. Οι στόχοι αυτού του έργου περιλαμβάνουν: Τον εντοπισμό των αναγκών των ατόμων με ελλιπείς ψηφιακές δεξιότητες Τον ορισμό υποστηρικτικών σχημάτων για την προετοιμασία των μαθητευομένων για τους κινδύνους και τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης σύμφωνα με το DigComp 2.0. Τον ορισμό της συμβουλευτικής, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, των εργαλείων, των μεθόδων και των υλικών …

περισσότερα

REFITTING MACHINE – Arduino expert for the recovery of obsolete machines

Σύμφωνα με τις πιο προηγμένες διαδικασίες στον κόσμο των κατασκευαστών, του Arduino, των 3D εκτυπωτών, της ψηφιακής κατασκευής και της βιομηχανίας 4.0, το έργο Refitting Machine στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας ψηφιακών δεξιοτήτων και την ενθάρρυνση της εισόδου ή επιστροφής στο εργατικό δυναμικό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η κοινοπραξία έχει προσδιορίσει ένα συγκεκριμένο πεδίο στο οποίο θα εστιάσει: την ανάκτηση πεπαλαιωμένων μηχανημάτων μέσω του Arduino. Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στην: α) προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης μέσω της δημιουργίας ενός εξειδικευμένου και προσαρμόσιμου εργατικού δυναμικού, β) απόκτηση δεξιοτήτων στον τομέα της επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής, και μαθηματικών (STEM), γ) απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της προώθησης πολλαπλών …

περισσότερα