Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2015

Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας

Το προσωπικό του Συμβουλευτικού Οργανισμού Eurosuccess Consulting αντιλαμβάνεται, ενστερνίζεται και προάγει τις αρχές διαχείρισης της ποιότητας στο σύνολο των παρεχόμενων της υπηρεσιών. Κύριο μέλημα μας, είναι η διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων μας κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πρώτα και πάνω από όλα η ικανοποίηση του πελάτη, καθώς επίσης και η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του οργανισμού μας.

Η διοίκηση του οργανισμού μας, δεσμεύεται στην υιοθέτηση όλων των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να υιοθετούνται και να ικανοποιούνται όλες οι αντικειμενικές απαιτήσεις για τη διαχείριση της ποιότητας. Κοινοποιεί στο προσωπικό την σημασία και τις πρακτικές εφαρμογές του συστήματος, μέσα από τακτική εκπαίδευση αλλά και γενική ενημέρωση.

Η φιλοσοφία του οργανισμού μας εμπεριέχεται στο ακόλουθο τετράπτυχο: Εκτέλεση, Ανασκόπηση, Βελτίωση, Επανασχεδιασμός. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση των συμβουλευτικών και αναπτυξιακών της δραστηριοτήτων. Για το σκοπό αυτό ο οργανισμός μας επιθεωρεί και ανασκοπεί το σύστημα σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Επιδιώκουμε μέσα από την επικοινωνία και τον διάλογο με τους πελάτες και συνεργάτες μας να διασφαλίζουμε την τήρηση αντικειμενικών αρχών ποιότητας. Επιζητούμε επίσης, να αναπτύσσουμε συνεργασίες με φορείς και οργανισμούς, οι οποίοι αποδεδειγμένα τηρούν αρχές ποιότητας στο σύνολο των διεργασιών τους.

Βασικές μας αρχές για τη συμβουλευτική και αναπτυξιακή μας δραστηριότητα, είναι η τιμιότητα, η αμεσότητα και η τεχνογνωσία. Κύριος σύμβουλος και φορέας ανάπτυξης μας είναι η ποιότητα.