Ο Οργανισμός μας, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και γνώση στην ανάπτυξη και συμμετοχή σε έργα της ΕΕ (στο πλαίσιο των προγραμμάτων δια βίου μάθησης, Lifelong Learning, ERASMUS+, JUSTICE EU), καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο, μέσω του Ιδρύματος  Καινοτομίας και Έρευνας (ΙδΕΚ), και αφορούν στην κοινωνική καινοτομία και σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Τα εν λόγω έργα υλοποιούνται σε συνεργασία με διάφορους εταίρους σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.