Ευρωπαϊκά Έργα

Το έργο Young Women as Social Entrepreneurs, path to better life - WomenPRO - έχει ως σκοπό να παρακινήσει νεαρές γυναίκες που διαμένουν στην ύπαιθρο ή σε απομονωμένες περιοχές στο να απασχοληθούν επαγγελματικά στην περιοχή διαμονής τους μέσα από την παροχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες. 

Ο κύριος στόχος του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Πολωνικό Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι η βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων που είναι σημαντικές για την ποιότητα του προτύπου ανάπτυξης και εφαρμογής δημόσιων πολιτικών στους τομείς της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής ένταξης και της εκπαίδευσης εκπροσώπων των τοπικών κυβερνητικών μονάδων (LGU), των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), οργανώσεων εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων (ETUO) από την Ανατολική Πολωνία.

Το έργο R.E.NewAL. SKILLS -⁠ Real Estate New Alternative Skills - αποσκοπεί στο να καθορίσει και να προωθήσει νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τους επαγγελματίες που απασχολούνται στον τομέα των κτηματομεσιτικών. Ο κύριος σκοπός του είναι η ένταξη γνώσεων σε σχέση με την υγεία και ευεξία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των διαχειριστών ακινήτων, αντιμετωπίζοντας έτσι την έλλειψη συγκεκριμένων ικανοτήτων και ταυτόχρονα την ανάπτυξη καινοτόμων και επωφελή λύσεων στον τομέα.

Το έργο #PlayEurope έχει ως στόχο να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας νέας γενιάς ενεργών πολιτών. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η διάδοση καλών πρακτικών και αποτελεσμάτων προηγούμενων έργων -που χρηματοδοτούνται είτε από προγράμματα της ΕΕ είτε από ιδιωτικούς πόρους- προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τα τρέχοντα κοινωνικά ζητήματα μέσω της χρήσης μιας εναλλακτικής προσέγγισης, που συνδυάζει την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.