Κλειστά

Το Σχέδιο αφορά την παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόµων τα οποία:

  • Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Γραφεία της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
  • Πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Το Σχέδιο αφορά την επιχορήγηση της απασχόλησης ανέργων που εργάζονται με πλήρη ή και μερική απασχόληση σε επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου, έχουν Αριθμό Μητρώου Εργοδότη στην κατηγορία NACE 4511, 4519, 4532, 4540, και 4711 – 4799 και εργοδοτούσαν από 1 – 4 άτομα τον Μάρτιο του 2015.

Σκοπός του Σχεδίου είναι να συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος της ανεργίας με την προσέλκυση στην απασχόληση ανέργων, οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν βάσει κάποιας Ευέλικτης Μορφής Απασχόλησης και παράλληλα να δώσει στις επιχειρήσεις ένα μέσο για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που επέφερε η οικονομική κρίση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότερη οργάνωση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.

Αφορά επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που απασχολούν από 1-49 άτομα. Θα επωφεληθούν άνεργοι οι οποίοι λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα, για τουλάχιστον ένα μήνα. Τα άτομα αυτά θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις για περίοδο ενός μηνός για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης λαμβάνοντας ανεργιακό επίδομα.

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small