Κλειστά

Σκοπός και Αντικείμενο του Σχεδίου
Σκοπός του Σχεδίου είναι η διευκόλυνση της πρόσληψης μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας από Εργοδότες που διαθέτουν θέσεις εργασίας στο επάγγελμα/ειδικότητα που έχουν επιλέξει οι μαθητευόμενοι και η παροχή σ’ αυτούς ικανοποιητικής ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Το Σχέδιο αποβλέπει στην επέκταση και βελτίωση του θεσμού της μαθητείας αναφορικά με το σκέλος της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, η οποία προωθείται σύμφωνα με πρόγραμμα που συμφωνείται μεταξύ του Εργοδότη και του Επιθεωρητή που παρακολουθεί την κατάρτιση του μαθητευομένου.

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small