Το Σχέδιο αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν άπειρους πτυχιούχους, με επιχορήγηση. 

Η χορηγία καλύπτει ποσοστό του μισθολογικού κόστους του Απόφοιτου, του εκπαιδευτή του καθώς και το κόστος των λειτουργικών εξόδων για την εκπαίδευσή του, για περίοδο 6 μηνών.

Η ένταξη αποφοίτων στο Σχέδιο προϋποθέτει τα πιο κάτω:

  • Να είναι ηλικίας κάτω των 30
  • Να κατέχει πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών και είναι κάτοχοι, κατ' ελάχιστον, διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης.
  • Στην περίπτωση που ο εργοδότης έχει ήδη εργοδοτήσει τον απόφοιτο και μετά υπέβαλε αίτηση, είναι το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εργοδότησης του απόφοιτου.
  • Σε περίπτωση που ο απόφοιτος διαθέτει εργασιακή πείρα σχετική με τη θέση για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών.
  • Ο εργοδότης να μην απέλυσε τους τελευταίους 8 μήνες άτομο που κατείχε την ίδια θέση για την οποία προορίζεται ο νέος απόφοιτος, όπως επίσης κατά τη διάρκεια του προγράμματος να μην απολύσει άτομο που έχει την ίδια θέση με τον νέο απόφοιτο.
  • Ο εργοδότης υποχρεούται να συνεχίσει να εργοδοτεί τον υπάλληλο 2 μήνες μετά την λήξη του προγράμματος με τους ίδιους όρους (χωρίς επιχορήγηση).
  • Η επιχείρηση/οργανισμός να διαθέτει κατάλληλο καθοδηγητή ο οποίος θα μπορεί να αναλάβει την καθοδήγηση και επίβλεψη της κατάρτισης του απόφοιτου και ο ίδιος καθοδηγητής να μην καθοδηγεί την ίδια περίοδο πέραν του επιτρεπόμενου μέγιστου αριθμού των δύο (2) αποφοίτων που συμμετέχουν στο Σχέδιο ή/και συμμετέχοντα σε άλλο Σχέδιο της ΑνΑΔ που απαιτεί τη διάθεση χρόνου για κατάρτιση ατόμου στον χώρο εργασίας.

Μέγιστο χορήγημα €1100/μήνα.

Το Σχέδιο είναι ανοικτό χωρίς χρονικές περιόδους.

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small