Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση ανέργων – Ομάδα Στόχου «ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ»

Το Σχέδιο αφορά την παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόµων τα οποία:

α) Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Γραφεία της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
β) Πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο:

α) Άτομα που είναι μέτοχοι της επιχείρησης/οργανισμού.

β) Αυτοεργοδοτούμενοι για επιχορήγηση του εαυτού τους.

γ) Άτομα που συνδέονται με α ή β βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Δηλαδή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο με τη σχέση εργοδότη- εργαζόμενου, άτομα που συνδέονται μεταξύ τους ως σύζυγοι, παιδιά, γονείς, αδέλφια.

Για τις πιο πάνω εξαιρέσεις, ως εργοδότης θεωρείται ο μέτοχος/ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Κυριότεροι Όροι παροχής της χορηγίας

  1.  Το Σχέδιο καλύπτει ΜΟΝΟ άνεργα άτομα και όχι ήδη απασχολούμενα ή υποαπασχολούμενα. Επιπλέον, το άτομο που καλύπτεται (υποψήφιος προς εργοδότηση/πρόσληψη) θα πρέπει να ήταν εγγεγραμμένο ως άνεργο, σε Επαρχιακό ή Τοπικό Γραφείο Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΑ) πάνω από (6) συνεχόμενους μήνες πριν την ημερομηνία πρόσληψης του.
  2. Η πρόσληψη θα πρέπει να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα από τον μήνα υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο, στο ίδιο επάγγελμα με αυτό της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Η τυχόν μείωση του προσωπικού στο πιο πάνω διάστημα δεν δικαιολογείται, εκτός και αν η θέση ή οι θέσεις εργασίας έμειναν κενές ύστερα από εθελοντική αποχώρηση, συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας, ή νόμιμη απόλυση λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.
  3. Ο εργοδότης δεν έτυχε οποιασδήποτε επιχορήγησης στο παρελθόν από συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, για την εργοδότηση του ίδιου ατόμου, που θα ενταχθεί στα πλαίσια του Σχεδίου. Επίσης το ίδιο άτομο (υποψήφιος προς εργοδότηση) δεν πρέπει να έχει εργασθεί το οκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας πρόσληψης στον ίδιο εργοδότη.
  4. Ο εργοδότης πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα μειώσει το προσωπικό της επιχείρησης του κατά τη διάρκεια της συνολικής υλοποίησης της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης, δηλαδή 12 μήνες, στο ίδιο επάγγελμα με αυτό του εργαζόμενου προς επιχορήγηση. Η τυχόν μείωση του προσωπικού στο πιο πάνω διάστημα δεν δικαιολογείται, εκτός και αν η θέση ή οι θέσεις εργασίας έμειναν κενές ύστερα από εθελοντική αποχώρηση, συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας, ή νόμιμη απόλυση λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.
  5. Ο εργαζόμενος που θα ενταχθεί στο Σχέδιο θα πρέπει να απασχοληθεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης (δηλαδή οι ώρες απασχόλησης του θα είναι οι ίδιες όπως και των υπόλοιπων εργαζομένων της επιχείρησης) για δώδεκα (12) μήνες εκ των οποίων οι δέκα (10) μήνες με επιχορήγηση και δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση. Νοείται ότι σε περίπτωση διακοπής της απασχόλησης του εργαζομένου πριν από την ολοκλήρωση της περιόδου που καλύπτει η Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης λόγω εθελοντικής αποχώρησης, συνταξιοδότησης λόγω ηλικίας, ή νόμιμης απόλυσης λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, ο εργοδότης θα τυγχάνει της ανάλογης μείωσης της χορηγίας.
  6. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να επιχορηγηθεί για το ίδιο άτομο, την ίδια χρονική περίοδο, το ίδιο είδος δαπάνης (π.χ. μισθός) από διαφορετικούς φορείς.
  7. Η ενίσχυση υπόκειται στον όρο ότι ο δικαιούχος θα διατηρεί μητρώα (records), μέσω των οποίων θα μπορεί να ελεγχθεί ότι η ενίσχυση που χορηγήθηκε ικανοποιεί τους όρους που θέτει το Σχέδιο.
  8. Σημειώνεται ότι ο Φορέας Διαχείρισης δεν αποδέχεται σε καμία περίπτωση όρους εργοδότησης όπου ο μισθός του επιδοτούμενου ατόμου είναι χαμηλότερος από αυτόν που προνοείται από τη Νομοθεσία για κατώτατους μισθούς, που από τον Απρίλιο του 2012 ορίζεται στα €870, ακόμα και αν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν περιλαμβάνεται σε αυτά που ρυθμίζονται νομοθετικά ως προς την πτυχή της μισθοδοσίας. Τα πιο πάνω ισχύουν επίσης ανεξαρτήτως Συλλογικών Συμβάσεων, όπου εφαρμόζονται, αναφορικά με το μισθό και άλλους όρους εργοδότησης. Σχετικά με τα επαγγέλματα που ορίζονται στο Διάταγμα περί Κατώτατου Μισθού (Γραφείς, Νοσηλευτικούς Βοηθούς, Βοηθούς Παιδοκόμους, Πωλητές, Φροντιστές, Σχολικούς Βοηθούς, Φρουρούς και Καθαριστές) μετά από συνεχή υπηρεσία 6 μηνών στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός πρέπει να αναπροσαρμόζεται στα €924.
  9. Απαιτείται όπως ο εργοδότης δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που σχετίζεται με την παραβίαση του Διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό, ούτε έχει καταδικασθεί για παράνομη ή αδήλωτη εργασία τα τελευταία τρία (3) χρόνια δηλαδή από τον Ιούνιο του 2012. Σημειώνεται, ότι αν κατά την περίοδο ισχύος της ΣΔΧ ο εργοδότης διαπιστωθεί ότι απασχολεί παράνομους ή/και αδήλωτους εργαζόμενους τότε η Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης θα τερματίζεται και θα απαιτείται η επιστροφή της χορηγίας που έχει λάβει από το Φορέα Διαχείρισης εντόκως, με βάση τον Κανονισμό (EK) αριθ.794/2004, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
  10. Ο μέγιστος αριθμός προσλήψεων με βάση το Σχέδιο από κάθε εργοδότη/επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5).

Στις επιχειρήσεις/οργανισμούς που εντάσσονται στο Σχέδιο, παρέχεται χορηγία η οποία καλύπτει το 60% του μισθολογικού κόστους του ατόμου, για περίοδο 10 μηνών, νοουμένου ότι η εργοδότηση διαρκεί τουλάχιστον 12 μήνες με μέγιστο ποσό €6.000.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ

* υποχρεωτικά πεδία

Η Eurosuccess Consulting θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή την φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας για σκοπούς ενημέρωσης.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο τέλος οποιουδήποτε email λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@eurosc.eu. Θα χειριστούμε τα στοιχεία σας με σεβασμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.

Ενδιαφέρεστε για κάποιο σχέδιο;