Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη μαθητευομένων του συστήματος μαθητείας στον Ιδιωτικό τομέα

Σκοπός και Αντικείμενο του Σχεδίου
Σκοπός του Σχεδίου είναι η διευκόλυνση της πρόσληψης μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας από Εργοδότες που διαθέτουν θέσεις εργασίας στο επάγγελμα/ειδικότητα που έχουν επιλέξει οι μαθητευόμενοι και η παροχή σ’ αυτούς ικανοποιητικής ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Το Σχέδιο αποβλέπει στην επέκταση και βελτίωση του θεσμού της μαθητείας αναφορικά με το σκέλος της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, η οποία προωθείται σύμφωνα με πρόγραμμα που συμφωνείται μεταξύ του Εργοδότη και του Επιθεωρητή που παρακολουθεί την κατάρτιση του μαθητευομένου.

 

Το Σχέδιο επιχορηγεί τους Εργοδότες που συμμετέχουν σ’ αυτό με δύο τρόπους:

  1. Με 10% του μηνιαίου μισθού του στελέχους της επιχείρησης που θα επιφορτιστεί με την ευθύνη της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του μαθητευομένου, με μέγιστο ύψος €171 μηνιαίως. Σε περίπτωση που το στέλεχος της επιχείρησης, που θα επιφορτιστεί με την ευθύνη της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του μαθητευομένου, ανήκει στην κατηγορία του αυτοτελώς εργαζόμενου προσώπου τότε η επιχορήγηση θα γίνεται πάνω στο ποσό των αποδοχών που καταβάλλει εισφορές (τεκμαρτές ή πραγματικές), οι οποίες καθορίζονται από την επαγγελματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται το αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο.
    Σε περίπτωση πρόσληψης πέραν του ενός μαθητευομένου από τον ίδιο Εργοδότη η επιχορήγηση ανέρχεται στο 15% του μισθού του στελέχους, με μέγιστο ύψος €257 μηνιαίως.
  2. Με ολόκληρη τη συνεισφορά που βαραίνει τον Εργοδότη για την εισφορά του στα διάφορα Ταμεία για το μαθητευόμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κεντρικό Ταμείο Ετήσιων Αδειών μετ’ Απολαβών, Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, Ταμείο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν όλοι οι Εργοδότες οι οποίοι εργοδοτούν ή προτίθενται να εργοδοτήσουν μαθητευομένους του Συστήματος Μαθητείας σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα επιλογής των μαθητευομένων και παρέχουν σ’ αυτούς ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Νοείται ότι, για συμμετοχή στο Σχέδιο απαιτείται υποβολή αίτησης από τον Εργοδότη.

Για το σχολικό έτος 2011-12 προσφέρονται στο Σύστημα Μαθητείας, ανά επαρχία, οι πιο κάτω ειδικότητες:

 

Ειδικότητα Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος
Μηχανικής Αυτοκινήτων Χ Χ Χ Χ
Ηλεκτρολογίας Αυτοκινήτων Χ Χ Χ  
Υδραυλικής / Συγκολλήσεων Χ Χ Χ Χ
Ελασματουργίας/Συγκολλήσεων Χ Χ    
Ηλεκτροτεχνίας (Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων) Χ Χ Χ  
Κομμωτικής Χ      
Οικοδομικής Χ Χ Χ  
Ξυλουργικής / Επιπλοποιίας Χ Χ Χ  
Επιδιόρθωσης Οικιακών Συσκευών     Χ  

 

Σημείωση: Στις Τεχνικές Σχολές της επαρχίας Αμμοχώστου δεν λειτουργεί Σύστημα Μαθητείας. Παιδιά της επαρχίας αυτής μπορούν να εγγραφούν στο Σύστημα Μαθητείας που λειτουργεί στις Τεχνικές Σχολές Λάρνακας και να τοποθετηθούν σε εργοδότες που δραστηριοποιούνται στις επαρχίες Αμμοχώστου και Λάρνακας.

Ενδιαφέρεστε για κάποιο σχέδιο;