Σχέδιο επιδότησης της πρακτικής κατάρτισης, συνδυασμένης με εργοδότηση σε επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούν από 1 μέχρι 49 άτομα

Αφορά επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που απασχολούν από 1-49 άτομα. Θα επωφεληθούν άνεργοι οι οποίοι λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα, για τουλάχιστον ένα μήνα. Τα άτομα αυτά θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις για περίοδο ενός μηνός για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης λαμβάνοντας ανεργιακό επίδομα.

Οι επιχειρήσεις που θα εργοδοτήσουν άνεργο, θα τυγχάνουν επιδότηση ύψους 50% του καταβαλλομένου μισθού, για περίοδο έξι μηνών με μέγιστο ύψος €3.000 ανά αίτηση εργοδότησης (συνολικό ποσό χορηγίας), με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για δύο μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Ο επιδοτούμενος θα πρέπει:

α) Να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα Γραφεία της ∆ημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (∆ΥΑ) και να λαμβάνει ανεργιακό επίδομα και υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούται κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής κατάρτισής τους τουλάχιστον ένα μήνα ανεργιακό επίδομα.

β) Να τοποθετηθεί για ένα (1) μήνα με στόχο την πρακτική κατάρτιση (με διάρκεια τουλάχιστον 25 ώρες την εβδομάδα)

∆ικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν μόνο εργοδότες που:

α) Ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου (με Αριθμό Μητρώου Εργοδότη στην κατηγορία ΝΑCE 4511, 4519, 4532, 4540, και 4711-4799) και εργοδοτούν από 1 μέχρι 49 άτομα τον ∆εκέμβριο του 2013.

β) ∆εν έτυχαν οποιασδήποτε επιχορήγησης στο παρελθόν από συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, για την εργοδότηση του ίδιου ατόμου, που θα ενταχθεί στα πλαίσια του Σχεδίου.

γ) Εργοδοτούν άτομα που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, είναι πολίτες της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη ∆ημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας στη ∆ημοκρατία.

δ) ∆εν έχουν προβεί σε απολύσεις εργαζομένων από τις 11/12/2013 μέχρι την υποβολή της αίτησης. Ητυχών μείωση του προσωπικού δεν δικαιολογείται, εκτός και αν η θέση ή θέσεις εργασίας έμειναν κενές ύστερα από εθελοντική αποχώρηση, συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας, ή νόμιμη απόλυση λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

ε) Δεν καλύπτονται από το Σχέδιο Επιχειρήσεις/εργοδότες, που θα εργοδοτήσουν άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με πρώτου ή δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

στ) Ο εργοδότης δεσμεύεται ότι δε θα μειώσει το προσωπικό της επιχείρησης του κατά τη διάρκεια της συνολικής υλοποίησης της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης, δηλαδή για περίοδο οκτώ (8) συνεχόμενων μηνών μετά το πέρας της πρακτικής κατάρτισης.

ζ) Ο εργοδότης δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την παραβίαση του Διατάγματος για τον κατώτατο Μισθό τα τελευταία (3) χρόνια, δηλαδή από το Φεβρουάριο του 2011, ούτε έχει καταδικαστεί για παράνομη ή αδήλωτη εργασία τα τελευταία τρία (3) χρόνια. Σημειώνεται, ότι αν κατά την διάρκεια επιδότησης ενός εργοδότη διαπιστωθεί ότι απασχολεί παράνομους ή/και αδήλωτους εργάτες τότε και στις δύο περιπτώσεις η επιδότηση θα τερματίζεται και αυτός θα επιστρέφει την χορηγία που έχει λάβει στο Φορέα Διαχείρισης εντόκως.

η) Ο μισθός του επιδοτούμενου ατόμου δεν πρέπει να είναι χαμηλότερος από αυτόν που προνοείται στο Διάταγμα περί Κατώτατου Μισθού (δηλαδή 870 ευρώ για τα 8 επαγγέλματα Γραφείς, Νοσηλευτικούς Βοηθούς, Βοηθούς Παιδοκομικούς, Πωλητές, Φροντιστές, Σχολικοί Βοηθοί, Φρουροί και Καθαριστές). Αναφορικά με τα επαγγέλματα που δεν περιλαμβάνονται στο Διάταγμα, ο Φορέας Διαχείρισης αποδέχεται μισθούς σύμφωνα με επιχειρησιακές/ατομικές συμβάσεις.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να υποβληθεί στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας (∆ημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), για τον 1 (ένα) μήνα πρακτικής κατάρτισης από την∆ευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 μέχρι και την ∆ευτέρα 31 Μαρτίου 2014. 

Οι Αιτήσεις (εφόσον ολοκληρωθεί ο 1ος μήνας πρακτικής κατάρτισης) μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας, και να παραδοθούν από την Τρίτη 2 Απριλίου 2014 μέχρι και την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014, με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας (∆ημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν την λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

Ενδιαφέρεστε για κάποιο σχέδιο;