Κλειστά

Απώτερος σκοπός του Μέτρου αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων και η βελτίωση της τεχνολογίας και η εκμηχάνιση της παραγωγής στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Παράλληλα και ο εκσυγχρονισμός και η περιβαλλοντική αναβάθμιση των χοιροστασίων, βουστασίων, πτηνοτροφείων/ πτηνοσφαγείων και αιγοπροβατοτροφικών μονάδων μέσω της ενθάρρυνσης επενδύσεων σχετικά με την κατασκευή έργων υποδομής και ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι επενδύσεις θα τηρούν τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Απώτερος σκοπός του Μέτρου αποτελεί η παροχή κινήτρων για τον περιορισμό της γήρανσης τους και τη «διαδοχή» του αγροτικού πληθυσμού. 

Οι κυριότεροι επιμέρους στόχοι του Μέτρου είναι:
• Μεταβίβαση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε νεότερους γεωργούς
• Αύξηση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
• Αύξηση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων
• Ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού
• Διασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος για τους αποχωρήσαντες από το γεωργικό επάγγελμα
• Περιορισμός της αστυφιλίας.
• Αποτροπή απερήμωσης της υπαίθρου.

Το μέτρο απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας και συνδέεται άμεσα με το καθεστώς 1.2 (Πρώτη Εγκατάσταση Νέων Γεωργών) περιλαμβανομένου:

• Δενδρώδεις Καλλιέργειες
• Λαχανικά/Πατατοκαλλιέργεια/ Ανθοκομία/ Αρωματικά Φυτά
• Αροτραιες καλλιέργειες
• Μανιταροκαλλιέργεια
• Αγελαδοτροφία
• Αιγοπροβατοτροφία
• Χοιροτροφία
• Πτηνοτροφία/Κονικλοτροφία
• Μελισσοκομία
• Περίφραξη φυτειών για την προστασία από τα αγρινά

Επιλέξιμες Δαπάνες Χρηματοδότησης :

• Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών

Το ποσό ενίσχυσης είναι:

• € 850 το μήνα για μέγιστη διάρκεια 15 ετών
• Δεν θα υπερβαίνει τις €10.200 ανά έτος
• Η συνολική ενίσχυση ανά συνταξιοδοτούμενο πρόσωπο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €153.000

Απώτερος σκοπός του Μέτρου αποτελεί η παροχή κινήτρων για την παραμονή νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο και την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού. 

Οι κυριότεροι επιμέρους στόχοι του Μέτρου είναι:

• Αύξηση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
• Δημιουργία βιώσιμων, ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με διαχειριστές νέους ανθρώπους, περισσότερο επιδεκτικούς στη χρήση της νέας τεχνολογίας.
• Πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου.
• Περιορισμός της αστυφιλίας.
• Διατήρηση και οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου.

Το μέτρο απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας και συνδέεται άμεσα με το καθεστώς 1.5.1 (Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις) περιλαμβανομένου:• Δενδρώδεις Καλλιέργειες

• Λαχανικά/Πατατοκαλλιέργεια/ Ανθοκομία/ Αρωματικά Φυτά
• Αροτραιες καλλιέργειες
• Μανιταροκαλλιέργεια
• Αγελαδοτροφία
• Αιγοπροβατοτροφία
• Χοιροτροφία
• Πτηνοτροφία/Κονικλοτροφία
• Μελισσοκομία
• Περίφραξη φυτειών για την προστασία από τα αγρινά

Επιλέξιμες Δαπάνες Χρηματοδότησης:

• Εγκατάσταση νέου γεωργού

Το ποσό ενίσχυσης εξαρτάται από το Επιχειρησιακό Σχέδιο του κάθε γεωργού και την επένδυση που αναμένεται να κάνει και κυμαίνεται ως ακολούθως:

• € 25.000 (Μειονεκτικές Περιοχές) ή € 20.000 (Υπόλοιπες περιοχές) αν η επένδυση που αναμένεται να γίνει είναι μέχρι €100.000
• € 30.000 (Μειονεκτικές Περιοχές) ή € 25.000 (Υπόλοιπες περιοχές) αν η επένδυση που αναμένεται να γίνει είναι €100.000 - €180.000
• € 35.000 (Μειονεκτικές Περιοχές) ή € 30.000 (Υπόλοιπες περιοχές) αν η επένδυση που αναμένεται να γίνει είναι €180.000 - €300.000
• € 40.000 (Μειονεκτικές Περιοχές) ή € 35.000 (Υπόλοιπες περιοχές) αν η επένδυση που αναμένεται να γίνει είναι πάνω από €300.000

{itpsharepoint}

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small