Το ΚΑΘΕΣΤΩΣ 4.2 - Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων έχει ως κύριο σκοπό την στήριξη των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων, των οίνων από νωπά σταφύλια καθώς και το ξύδι και τα υποκατάστατα του.

Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 40% με μέγιστο ποσό τις €400.000.

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

(α) Κτίρια και επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών

(β) Καινούργια μηχανήματα και εξοπλισμός

(γ) Μεταφορικά Μέσα για την διακίνηση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων

(δ) Γενικά έξοδα (αμοιβές συμβούλων για την ετοιμασία τεχνοοικονομικής μελέτης κ.α)

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε εδώ.

Πληροφορίες για τις επιλέξιμες και μη δραστηριότητες του Καθεστώτος θα βρείτε εδώ.

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small