Το συγκεκριμένο Σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων στα Οινοποιεία. Επιχορηγεί υλικές και άυλες επενδύσεις, σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, υποδομές οινοποιίας και εμπορίας οίνων.

Δικαιούχοι είναι:

Επιχειρήσεις που παράγουν ή/και εμπορεύονται αποκλειστικά τα προϊόντα που παράγουν οι εταίροι τους και εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Κατηγορία Α: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία των ΜΜΕ.

• Κατηγορία Β: Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατηγορία Γ: Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι επιλέξιμες δράσεις αφορούν όλο το φάσμα της δημιουργίας και διαχείρισης ενός Οινοποιείου καθώς και της όλης δραστηριότητας και χωρίζονται σε:

• Κατασκευή ή απόκτηση του Οινοποιείου
• Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ εξοπλισμού και άλλων μηχανημάτων
• Γενικά Έξοδα, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και εμπειρογνωμόνων, κόστος εκπόνησης μελετών κ.ά.
• Έξοδα ανάπτυξης νέων μεθόδων, διεργασιών και τεχνολογιών.

 

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small