Σχέδιο Χορηγίας για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Για τους σκοπούς του Σχεδίου «Επιχείρηση» θεωρείται κάθε μονάδα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή και περιλαμβάνει:

Α) Φυσικά πρόσωπα, Κυπρίους πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Β) Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα) των οποίων την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης Επιχείρησης ή ευρύτερα τον έλεγχο, ασκούν Κύπριοι πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι στόχοι του Σχεδίου είναι:

– Η προσέλκυση σε επιλεγμένες περιοχές δέκτες του Προγράμματος Αναζωογόνησης Πράσινης Γραμμής Δήμων Λευκωσίας – Αγίου Δομετίου νέων Επιχειρήσεων, των οποίων η δραστηριότητα είναι εκ των προτέρων καθορισμένη και πολεοδομικά επιτρεπόμενη.

– Η ενθάρρυνση υφισταμένων Επιχειρήσεων να μετακινηθούν στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου, για ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και φυσικής αναβάθμισης των περιοχών, την αύξηση του αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τελικά την επαναφορά του ανθρώπινου δυναμικού και τη δημιουργία συνεκτικού κοινωνικού ιστού.

– H ενθάρρυνση Επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη στις εν λόγω περιοχές να επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις για προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους με στόχο τη δημιουργία εξελίξιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Αφορά επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου Αναζωογόνησης και πληρούν τις προϋποθέσεις του Σχεδίου

Το Σχέδιο δεν καλύπτει δραστηριότητες οι οποίες ως εκ της φύσεως τους νοθεύουν ή δύνανται να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό σε βαθμό επηρεασμού των ενδοκοινοτικών συναλλαγών π.χ. χρηματοπιστωτικές εργασίες, επιχειρήσεις οι οποίες εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, βιοτεχνίες οι οποίες ασχολούνται με την μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων ή/και προϊόντων αλιείας.

Στην περίπτωση δικαιούχων ενοικιαστών θα πρέπει να υπάρχει η γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για την προτεινόμενη επιχειρηματική ανάπτυξη και το ενοικιαστήριο συμβόλαιο να έχει τέτοια διάρκεια ώστε να διασφαλίζεται ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει τις εργασίες της για χρονική περίοδο τουλάχιστον πέντε χρόνων μετά τη συμπλήρωση του έργου και την παροχή του τελευταίου τμήματος της εγκεκριμένης χορηγίας.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις όπου η αιτήτρια Επιχείρηση (ή οι μέτοχοί της) θα είναι και ο εργολάβος ή υπεργολάβος του έργου ή μέτοχος στην εργοληπτική εταιρεία που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου ή στην εταιρεία που προμηθεύει τα υλικά.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις όπου η αιτήτρια Επιχείρηση έχει χρηματοδοτηθεί από άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής. 

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία έτυχαν βοήθειας για εξωραϊσμό του καταστήματός τους από προηγούμενο Σχέδιο Αναζωογόνησης δύνανται να θεωρηθούν εκ νέου δικαιούχοι του παρόντος σχεδίου για το ίδιο κατάστημα, μετά από παρέλευση πέντε χρόνων από τη χορηγηθείσα ενίσχυση, εάν και εφόσον οι προτεινόμενες εργασίες εμπίπτουν στις επιλέξιμες δαπάνες του Σχεδίου και η αίτησή τους αφορά νέα προτεινόμενη χρήση του καταστήματος.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι Επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα συνάδει με τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας καθώς και του σχετικού Σχεδίου Περιοχής του Δήμου Λευκωσίας. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις αναμένεται να αποτελέσουν πόλο έλξης και να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αναζωογόνηση των περιοχών Λευκωσίας (πατήστε εδώ για το σχετικό Παράρτημα) και Αγίου Δομετίου, στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας και στην αναστροφή του αρνητικού κλίματος, στον εμπλουτισμό της περιοχής με νέες επιτρεπόμενες χρήσεις, στη διεύρυνση της οικονομικής βάσης πχ. προσέλευση πελατών από το σύνολο της αστικής περιοχής Λευκωσίας και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν οικοδομικές εργασίες σε υφιστάμενα ή νέα κτήρια, με σκοπό τη δημιουργία επιχείρησης. Σημειώνεται ότι εξαιρούνται οι δαπάνες ανέγερσης/επιδιόρθωσης διαμερισμάτων για κατοικία, ιδιοκατοίκηση και εμπορική εκμετάλλευση.

Αναλυτικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής ή και βελτιώσεις/ επιδιορθώσεις σε υφιστάμενα κτήρια για:

  1. Δημιουργία νέας Επιχείρησης στις περιοχές του Σχεδίου
  2. Μετακίνηση υφιστάμενης Επιχείρησης σε υποστατικά στις περιοχές του Σχεδίου
  3. Επεκτάσεις κτιριακών εγκαταστάσεων που αφορούν υφιστάμενη επιχείρηση στις περιοχές του σχεδίου

Να σημειωθεί ότι η χορηγία αφορά το 75% του αποδεκτού προσυπολογιζόμενου κόστους της δαπάνης που αφορά σε οικοδομικές εργασίες σε υφιστάμενα ή νέα κτήρια με σκοπό τη δημιουργία επιχείρησης με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας το ποσό των €40.000 ανά επιχείρηση.

Το ποσοστό χρηματοδότησης θα ανέρχεται ως εξής:

Α) ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Η χορηγία αφορά το 75% του αποδεκτού προϋπολογιζόμενου κόστους της επιλέξιμης δαπάνης, με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας το ποσό των €40.000 ανά επιχείρηση.

Β) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

Η χορηγία αφορά το 50% του αποδεκτού προϋπολογιζόμενου κόστους της επιλέξιμης δαπάνης, με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας το ποσό των €50.000 ανά επιχείρηση.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Νοεμβρίου 2020.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ

* υποχρεωτικά πεδία

Η Eurosuccess Consulting θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή την φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας για σκοπούς ενημέρωσης.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο τέλος οποιουδήποτε email λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@eurosc.eu. Θα χειριστούμε τα στοιχεία σας με σεβασμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.

Ενδιαφέρεστε για κάποιο σχέδιο;