Κλειστά

Το Σχέδιο απευθύνεται σε:

• τουριστικά καταλύματα (αποκλείονται οι ξενοδοχειακές μονάδες οποιουδήποτε αστέρα),
• εστιατόρια,
• ταβέρνες,
• παραδοσιακά καφενεία και
• εμπλουτιστικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη φύση, τον πολιτισμό και την παράδοση.

Το συγκεκριμένο Σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων στα Οινοποιεία. Επιχορηγεί υλικές και άυλες επενδύσεις, σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, υποδομές οινοποιίας και εμπορίας οίνων.

Δικαιούχοι είναι:

Επιχειρήσεις που παράγουν ή/και εμπορεύονται αποκλειστικά τα προϊόντα που παράγουν οι εταίροι τους και εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Κατηγορία Α: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία των ΜΜΕ.

• Κατηγορία Β: Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατηγορία Γ: Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι επιλέξιμες δράσεις αφορούν όλο το φάσμα της δημιουργίας και διαχείρισης ενός Οινοποιείου καθώς και της όλης δραστηριότητας και χωρίζονται σε:

• Κατασκευή ή απόκτηση του Οινοποιείου
• Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ εξοπλισμού και άλλων μηχανημάτων
• Γενικά Έξοδα, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και εμπειρογνωμόνων, κόστος εκπόνησης μελετών κ.ά.
• Έξοδα ανάπτυξης νέων μεθόδων, διεργασιών και τεχνολογιών.

 

Το ΚΑΘΕΣΤΩΣ 4.2 - Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων έχει ως κύριο σκοπό την στήριξη των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων, των οίνων από νωπά σταφύλια καθώς και το ξύδι και τα υποκατάστατα του.

Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 40% με μέγιστο ποσό τις €400.000.

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

(α) Κτίρια και επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών

(β) Καινούργια μηχανήματα και εξοπλισμός

(γ) Μεταφορικά Μέσα για την διακίνηση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων

(δ) Γενικά έξοδα (αμοιβές συμβούλων για την ετοιμασία τεχνοοικονομικής μελέτης κ.α)

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε εδώ.

Πληροφορίες για τις επιλέξιμες και μη δραστηριότητες του Καθεστώτος θα βρείτε εδώ.

Δικαιούχοι για το συγκεκριμένο σχέδιο είναι νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα καθώς και επιχειρήσεις οι οποίες συντείνουν και υποστηρίζουν, μέσα από τη δραστηριότητα τους, την ανάπτυξη του Μεταποιητικού Τομέα.

Επιλέξιμες δαπάνες: Κτίρια και επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών, Καινούργια μηχανήματα και εξοπλισμός, Δαπάνες Σύμβουλων, μεταφορικά μέσα, δαπάνες προώθησης/διαφήμισης κ.α.

Ποσοστό και ποσό ενίσχυσης: 50% με μέγιστο ποσό τις €200,000 (φιλοσοφία De minimis)

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε εδώ.

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small