Στόχος του είναι η ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Αφορά υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου) καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική τους πρόταση θα αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα. 

Εξαιρούνται οι πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:

  • Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων
  • Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες για την εφαρμογή και αξιοποίηση της ψηφιακής αναβάθμισης σε υφιστάμενες ή νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

  • Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.
  • Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Το ποσοστό χρηματοδότησης θα ανέρχεται στο 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού με ανώτατο όριο τις 50 000 για την μεταποίηση και τις 40 000 για άλλες δραστηριότητες. Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ορίζεται στις 5 000.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Η επιχορήγηση είναι ίση με το 50% επί των πιο κάτω επιλέξιμων δαπανών (ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται).

1.Εξοπλισμός
2.Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά
3.Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής. (Κάλυψη κόστους μέχρι 36 μήνες – license & maintenance.)
4.Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Συστήματα Πληροφορικής

Το Σχέδιο εντάσσεται κάτω από την κατηγορία De Minimis.

Αναμενόμενη περίοδος προκήρυξης και έναρξης υποβολής αιτήσεων: Νοέμβριος 2019

Σημείωση: Με την προκήρυξη του Σχεδίου, στοιχεία από τις πιο πάνω πρόνοιες δύναται να διαφοροποιηθούν

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small