Στόχος του είναι η ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Αφορά νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, εκτός από τους τομείς αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες για την εφαρμογή και αξιοποίηση της ψηφιακής αναβάθμισης σε υφιστάμενες ή νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

  • Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.
  • Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Το ποσοστό χρηματοδότησης θα ανέρχεται στο 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού με ανώτατο όριο τις 50 000 για την μεταποίηση και τις 40 000 για άλλες δραστηριότητες. Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ορίζεται στις 5 000.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Η επιχορήγηση είναι ίση με το 50% επί των πιο κάτω επιλέξιμων δαπανών (ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται).

1.Εξοπλισμός
2.Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά
3.Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής. (Κάλυψη κόστους μέχρι 36 μήνες – license & maintenance.)
4.Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Συστήματα Πληροφορικής

O Οργανισμός μας διαθέτει πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, ως προς την διεκπεραίωση αιτήσεων. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η συμμετοχή της εταιρείας σας στο εν λόγω σχέδιο και προκειμένου να αξιολογήσουμε αρχικά την προτεινόμενη επένδυση σας και να εξετάσουμε κατά πόσο εμπίπτει στις πρόνοιες του σχεδίου «Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων», σας παρακαλούμε όπως απαντήσετε στις σύντομες ερωτήσεις μας πατώντας εδώ. Με το πέρας συμπλήρωσης και υποβολής του εν λόγω ερωτηματολογίου, θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας για την διευθέτηση συνάντησης.

Το Σχέδιο εντάσσεται κάτω από την κατηγορία De Minimis.

Αναμενόμενη περίοδος προκήρυξης και έναρξης υποβολής αιτήσεων: Οκτώβριος 2019

Σημείωση: Με την προκήρυξη του Σχεδίου, στοιχεία από τις πιο πάνω πρόνοιες δύναται να διαφοροποιηθούν

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small