Ανοικτά

Στόχος του είναι η ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Αφορά νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, εκτός από τους τομείς αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small