Κλειστά

Το Σχέδιο αποσκοπεί στη βελτίωση της παραγωγικότητας εργασίας με μετάβαση από θέσεις εργασίας χαμηλής παραγωγικότητας σε θέσεις εργασίας ψηλής παραγωγικότητας και προνοεί την παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις για σχεδιασμό, επεξεργασία, καταρτισμό και υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Συγκεκριμένα, το Σχέδιο προνοεί την παροχή χορηγίας με ποσοστό 75% για κόστη αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπαιδεύσεις και αγορά νέων λογισμικών ενώ επιχορηγεί και με 50% τις δαπάνες προσωπικού της επιχείρησης που θα εργαστεί στα διάφορα στάδια εφαρμογής των επιλέξιμων δραστηριοτήτων.

 • Δικαιούχοι: Κυπριακές ΜΜΕ, οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους λειτουργούν και έχουν οικονομική δραστηριότητα για τουλάχιστον τα τελευταία τρία (3) χρόνια και έχουν ελάχιστο αριθμό υπαλλήλων το τελευταίο έτος, πριν από την υποβολή της αίτησης, κατά μέσο όρο δέκα (10) άτομα.
 • Δικαίωμα Συμμετοχής δεν έχουν:
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
 • Επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
 • Επιλέξιμες δαπάνες:
  • αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών,
  • δαπάνες προσωπικού,
  • δαπάνες εκπαίδευσης,
  • αγορά εξειδικευμένων λογισμικών υποβοήθησης των λειτουργιών τους.


Το μέγιστο ποσό που μπορεί να καρπωθεί από το Σχέδιο κάθε επιχείρηση ανέρχεται στις €80.000.


Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών και τα αντίστοιχα ποσοστά και ποσά χρηματοδότησης:

 

Επιλέξιμη δαπάνη 
Ένταση χορηγίας (χορηγία ως ποσοστό της επιλέξιμης δαπάνης) 

Ανώτατο ύψος χορηγίας 
Ευρώ 

Επεξεργασία και Καταρτισμός επιχειρηματικού σχεδίου
(κόστος υπηρεσιών συμβούλου ή/και κόστος προσωπικού)
75% 15.000
Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου 70.000
Υπηρεσίες συμβούλου 75% 20.000
Κόστος προσωπικού 50% 40.000
Κατάρτιση 75% 10.000
Αγορά Λογισμικού 75% 30.000

 

Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων και βοήθειας υπό μορφή κυβερνητικών χορηγιών σε υφιστάμενες ή/και νέες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα τροφίμων και ποτών με στόχο να προωθήσουν την εφαρμογή του Συστήματος προληπτικής υγιεινής ασφάλειας των τροφίμων - HACCP.


Το σχέδιο καλύπτει όλα τα προϊόντα τροφίμων και ποτών.

Δικαιούχοι είναι Υφιστάμενες ή/και νέες επιχειρήσεις:


(α) που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας ή στο Μητρώο του Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, και

(β) που πρόκειται να επενδύσουν ή επένδυσαν κατά το 2008 για αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων ή/και σε καινούργιο εξοπλισμό που απαιτεί η εφαρμογή του συστήματος HACCP.

 
Επιλέξιμα κόστη είναι τα κόστη που αφορούν εργοστασιακά μηχανήματα και εξοπλισμό που απαιτούνται για την εφαρμογή ή/και διατήρηση του συστήματος HACCP και περιλαμβάνει:


(α) επενδύσεις επιφανειών χώρων παραγωγής που αποτελούν προαπαίτηση για την ορθή 
υγιεινή πρακτική στην εφαρμογή του συστήματος HACCP.

(β) μηχανήματα/και εξοπλισμό παραγωγής, συνολικής αξίας κάτω από €10.000.

(γ) μηχανήματα/και εξοπλισμό που απαιτείται για τον έλεγχο των κρίσιμων σημείων

ελέγχου(C.C.P’s).

(δ) συσκευές για έλεγχο του περιβάλλοντος/ατμόσφαιρας του εργοστασιακού χώρου 
(θερμοκρασία/υγρασία/επιμολύνσεις).

(ε) μηχανήματα/και εξοπλισμό που απαιτείται για την επαλήθευση του συστήματος 
HACCP και τα οποία βρίσκονται στους χώρους παραγωγής των τροφίμων και όχι σε 
χώρους πώλησης. Επίσης, δεν επιδοτούνται μηχανήματα/εξοπλισμός που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των τροφίμων και ποτών σε χώρους πώλησης.


Το σχέδιο δεν καλύπτει εστιατόρια, ψησταριές και χώρους μαζικής εστίασης.


Το ύψος χορηγίας ανέρχεται μέχρι 30%, με ανώτατο όριο χορηγίας τις €85.000.

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small