Αντικείμενο του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, σε νομικά πρόσωπα (εταιρείες) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Αγροτουρισμού.

Ύψος χορηγίας: 50% επί των επιλέξιμων δαπανών με ανώτατο όριο τις €200.000, είτε για αρχικές είτε για μη αρχικές επενδύσεις. Για χρήσεις που αφορούν αποκλειστικά εμπλουτιστικές δραστηριότητες τότε το ποσοστό χορηγίας θα ανέρχεται στο 60% με το ίδιο ανώτατο όριο ποσού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν οι εν ενεργεία, εγγεγραμμένες στην Κύπρο Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εξασφαλισμένες πριν από την υποβολή της αίτησης όλες τις απαραίτητες άδειες (συναίνεση, πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής).

Επιλέξιμες χρήσεις προς χορηγία: Τουριστικά Καταλύματα (τα αγροτουριστικά καταλύματα, δηλαδή οικοδομές που χαρακτηρίζονται «Παραδοσιακές» και β) ξενοδοχειακές μονάδες μικρού και μεσαίου μεγέθους (μέχρι 200 κλίνες). Επίσης, εστιατόρια, ταβέρνες, παραδοσιακά καφενεία, ή παρόμοιας φύσης χώρους μικρής κλίμακας για χρήσεις που εξυπηρετούν το Σχέδιο. 

Εμπλουτιστικές δραστηριότητες
 που συνδέονται με τη φύση, τον πολιτισμό, την παράδοση, τη ψυχαγωγία κτλ. (π.χ Εκθετήρια Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων, Εργαστήρια Παραδοσιακών Προϊόντων/Τεχνών/άλλων ασχολιών, Εργαστήρια Καλών Τεχνών,
Μουσειακοί/Εκθεσιακοί Χώροι, Θεματικά Κέντρα/Πάρκα Πολιτισμού/Περιβάλλοντος, κ.α.).

Επιλέξιμες Δαπάνες: Oικοδομικά έργα, Αμοιβές για παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών ή άλλων συμβούλων (επιμετρητών, μηχανολόγων, κλπ.) που έχουν σχέση με τις οικοδομικές εργασίες ή οικονομικών συμβούλων για την ετοιμασία Μελετών Βιωσιμότητας.

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small