Ευρωπαϊκά Έργα

Το έργο στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης με την ενίσχυση βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων στον τομέα των διαδικτυακών, γραφικών και ψηφιακών τεχνών μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα τους να διδάσκουν και να μαθαίνουν πώς να ξεκινούν νέες επιχειρήσεις και πώς να προσεγγίσουν τις τρέχουσες αγορές στο διαδίκτυο.

Το Erasmus+ έργο Cultural Crossroads στοχεύει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του μίσους κατά των μεταναστών, μέσω δραστηριοτήτων που βελτιώνουν την κατανόηση μεταξύ των κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων διαθρησκειακών και διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εστιάζουν: i) στην ανάπτυξη των ικανοτήτων εκπαιδευτικών και επαγγελματιών, και ii) στην οικοδόμηση σχέσεων εντός των κοινοτήτων.

Το Erasmus+ έργο WinEra στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οινοποιείων μέσω της ανάπτυξης των δυνατοτήτων τους παραγωγής και προώθησης βιολογικών και βιοδυναμικών οίνων. Μέσω μιας καινοτόμου διαδικασίας επαγγελματικής κατάρτισης, το έργο θα στηρίξει τη βιολογική αμπελουργία στην Ευρώπη, ενσωματώνοντας σε ένα κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όλες τις πτυχές που αφορούν την ανάπτυξη της βιολογικής αμπελουργίας (γεωργικές τεχνικές, μεθόδους παραγωγής, μάρκετινγκ, επικοινωνία, κοινωνική ευθύνη).

Το «Digital Wood Artisan» είναι ένα Erasmus+ έργο που αποσκοπεί στη διάδοση ορθών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της κατάρτισης εκπαιδευτών που μπορούν να προσφέρουν σημαντικές δεξιότητες στον τομέα της ξυλείας σε μαθητές από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού με καινοτόμες, αποτελεσματικές και ενοποιημένες μεθοδολογίες.