Ευρωπαϊκά Έργα

Το έργο E/I-motion στοχεύει στην ανάπτυξη, εργαλείων και μεθοδολογιών υποστήριξης (i) της κοινότητας, προκειμένου να προετοιμαστούν οι εμπειρογνώμονες και οι φορείς τους για την επανένταξη πρώην παραβατών και (ii) νεαρών παραβατών (νυν κρατουμένων), έτσι ώστε να είναι αναπτύξουν τις απαιτούμενες ικανότητες όσο αφορά την επιτυχή ένταξη τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας μετά την αποφυλάκιση τους.

Το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτών ενηλίκων με γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη μεγαλύτερη εμπλοκή ατόμων με χαμηλή εξειδίκευση και χαμηλά επαγγελματικά προσόντα στη δια βίου εκπαίδευση μέσω αποτελεσματικής καθοδήγησης και παρότρυνσης.

Το έργο guidEU είναι η απάντηση στην πρόκληση των προτεραιοτήτων του Europe 2020 στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, στον τομέα των νέων και της πρόωρης εγκατάλειψης τους από το σχολείο στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, στον τομέα της ελεύθερης διακίνησης ανάμεσα στα σύνορα από τους εργαζόμενους και στον τομέα της ένταξης στην αγορά εργασίας.