Το έργο OSTESA EU - Organizational success through employee satisfaction, είναι ένα έργο κάτω από το πρόγραμμα Erasmus +, Βασική Δράση 2 το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των διευθυντών (ειδικότερα ηγετικών) αλλά και των υπαλλήλων για τη βελτίωση του θετικού οργανωτικού κλίματος στις επιχειρήσεις/οργανισμούς/ιδρύματα.

Συγκεκριμένα, ο στόχος του έργου είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την στήριξη της δημιουργίας ενός θετικού οργανωτικού κλίματος, το οποίο θεωρείται να έχει μεγάλη επιρροή στο κίνητρο και τη συμπεριφορά των υπαλλήλων, μέσω ανάπτυξης και βελτίωσης των οριζόντιων δεξιοτήτων των διευθυντών και υπαλλήλων.

Οι στόχοι του έργου είναι:

  • Η βελτίωση του οργανωτικού κλίματος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κίνητρο και δέσμευση υπαλλήλων
  • Η αύξηση της διαθεσιμότητας των εργαλείων για τη βελτίωση ενός οργανωτικού κλίματος μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων
  • Η βελτίωση της δυνατότητας των εργοδοτών και των διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού να κατανοήσουν την ανάγκη να δουλέψουν σε καλύτερο οργανωτικό κλίμα στις επιχειρήσεις
  • Η βελτίωση της ικανότητας των εκπαιδευτών και των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού

Η κοινοπραξία αποτελείται από πέντε οργανισμούς από πέντε ευρωπαϊκές χώρες: Κύπρος (Eurosuccess Consulting), Πολωνία, Πορτογαλία, Ιταλία και Τσεχία.

Διάρκεια: 01/09/2015 – 01/09/2018

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.ostesa.eu