Το Erasmus+ έργο Cultural Crossroads στοχεύει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του μίσους κατά των μεταναστών, μέσω δραστηριοτήτων που βελτιώνουν την κατανόηση μεταξύ των κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων διαθρησκειακών και διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εστιάζουν: i) στην ανάπτυξη των ικανοτήτων εκπαιδευτικών και επαγγελματιών, και ii) στην οικοδόμηση σχέσεων εντός των κοινοτήτων.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι να:

- αυξηθεί η γνώση των επαγγελματιών (εκπαιδευτικών κ.α.) και των φορέων που ασχολούνται με ζητήματα που σχετίζονται με τις διακρίσεις και το φαινόμενο της Ισλαμοφοβίας.
- βελτιωθούν οι ικανότητες επαγγελματιών και φορέων που ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται με τις διαπολιτισμικές και διαθρησκευτικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση και την κοινωνία.
- δημιουργηθούν συνθήκες και εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση μεταξύ των κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων διαθρησκευτικών και διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων που εστιάζονται στην οικοδόμηση σχέσεων εντός των κοινοτήτων.

Το παραδοτέο του Έργου:

- Μοντέλο Cultural Crossroads: διεπιστημονικό και διατομεακό πρωτόκολλο εργασίας (εκπαίδευση, πολιτισμός, ιθαγένεια, κοινωνικοποίηση) για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από οργανισμούς από έξι ευρωπαϊκές χώρες: την Ιταλία (Consorzio Social Lab Società Cooperativa Sociale - Συντονιστής Έργου και Associazione Novissi Onlus), την Κύπρο (Eurosuccess Consulting), την Ελλάδα (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης), την Ισπανία (Fundación de la Comunidad Valenciana del Pacto para el Empleo- FCVPE), την Ολλανδία (Stichting Kenniscentrum Pro Work) και την Τουρκία (Adiyaman Milli Egitim Mudurlugu)..

Διάρκεια: 03/09/2018 – 02/09/2020

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.culturalcrossroadsproject.com