Ο κύριος στόχος του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Πολωνικό Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι η βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων που είναι σημαντικές για την ποιότητα του προτύπου ανάπτυξης και εφαρμογής δημόσιων πολιτικών στους τομείς της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής ένταξης και της εκπαίδευσης εκπροσώπων των τοπικών κυβερνητικών μονάδων (LGU), των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), οργανώσεων εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων (ETUO) από την Ανατολική Πολωνία.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην οργάνωση Προγραμμάτων Ατομικής Διακρατικής Κινητικότητας (ITMP) για 210 άτομα σε ιδρύματα από την Κύπρο, την Ισπανία και τη Σκωτία, μέσω δραστηριοτήτων όπως παρακολούθηση εν ώρα εργασίας (job shadowing), εκπαίδευση, διαλέξεις και επισκέψεις μελέτης για 5 ημέρες ανά πρόγραμμα, εντός των εγκαταστάσεων σε διάφορα ιδρύματα και οργανισμούς από τις πιο πάνω κατηγορίες και τομείς.Τα προγράμματα κινητικότητας θα στοχεύουν στην εκμάθηση καλών ευρωπαϊκών πρακτικών και στη συνέχεια στην κατάλληλη εναρμόνιση και εφαρμογή τους στην Πολωνία.

Διάρκεια: 01/02/2017 – 30/06/2018