Ολοκληρωμένα

Το έργο E/I-motion στοχεύει στην ανάπτυξη, εργαλείων και μεθοδολογιών υποστήριξης (i) της κοινότητας, προκειμένου να προετοιμαστούν οι εμπειρογνώμονες και οι φορείς τους για την επανένταξη πρώην παραβατών και (ii) νεαρών παραβατών (νυν κρατουμένων), έτσι ώστε να είναι αναπτύξουν τις απαιτούμενες ικανότητες όσο αφορά την επιτυχή ένταξη τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας μετά την αποφυλάκιση τους.

Το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτών ενηλίκων με γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη μεγαλύτερη εμπλοκή ατόμων με χαμηλή εξειδίκευση και χαμηλά επαγγελματικά προσόντα στη δια βίου εκπαίδευση μέσω αποτελεσματικής καθοδήγησης και παρότρυνσης.

Το έργο EMVOI στοχεύει στο να συμβάλει στην αναγνώριση, την επικύρωση και τη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων της ΑΑΕΕ μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας με την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αξιολόγηση, την κατάρτιση και την πιστοποίηση ISO 17024 για τους σύμβουλους διαχείρισης έργων της ΕΕ.

Το έργο VIDA YOUTH έχει σαν γενικό στόχο να μειώσει τη νεανική βία στις σχέσεις μεταξύ των νέων, με τους παρακάτω ειδικούς στόχους: