Ολοκληρωμένα

Σκοπός του έργου Women entrepreneurship enhancement (WIN) είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των γυναικών σε επαγγελματικό επίπεδο, η κατανόηση των χαρακτηριστικών της γυναικείας επιχειρηματικότητας και η σχέση τους με το γεωγραφικό και κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο καθώς και η προώθηση της δημιουργίας και λειτουργίας νέων επιχειρήσεων.

Το έργο Increase SMEs export skills through e-learning (E-EMPORIO) στοχεύει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού, το οποίο εργάζεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις δραστήριες στις εξαγωγές των προϊόντων/υπηρεσιών, παρέχοντας του μία πλήρη, ποιοτική υποστήριξη και πρακτικό προσανατολισμό.

Το έργο «DRYMOS», έχει ως στόχο να συμβάλει στη βελτίωση της κατάρτισης των επαγγελματιών που ανήκουν στο δασικό τομέα, προσφέροντάς τους ολοκληρωμένα, ποιοτικά, και πρακτικά προσανατολισμένα περιεχόμενα μάθησης που θα παραδοθούν με μεθόδους όπως η ηλεκτρονική μάθηση και τα σεμινάρια πρόσωπο με πρόσωπο.

Το κίνητρο για αυτό το έργο έγκειται στην έλλειψη ενός πανευρωπαϊκού έγκυρου συνόλου ενοτήτων κατάρτισης και πιστοποίησης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων. Η Ευρώπη βρίσκεται ακόμη μακριά από την αξιοποίηση του δυναμικού της επιτυχημένης επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω του ότι συχνά αποτυγχάνει να κινητοποιήσει τους σωστούς καινοτόμους πόρους και τα νέα μυαλά. Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην παροχή καινοτόμων προσόντων για τους νέους για να μετατρέψουν τις ιδέες τους για προϊόντα και υπηρεσίες σε μια επιχείρηση, με ένα επιτυχημένο και βιώσιμο τρόπο.