Ολοκληρωμένα

Το έργο Smart Practice - Empowering Entrepreneurial Skills in Higher Education, είναι ένα έργο Erasmus +, Βασικής Δράσης 2, το οποίο απευθύνεται στην ανάγκη συσχέτισης των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων, με απώτερο σκοπό να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ πανεπιστημιακής γνώσης (θεωρητικής) και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας (πρακτικής). Συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στο να παρέχει καινοτόμες προσεγγίσεις στην πρακτική άσκηση (internship), με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικών και οριζόντιων δεξιοτήτων των αποφοίτων.

Ο στόχος του έργου “Developing EU through online innovation - EU Online”, είναι η ανάλυση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε κάθε χώρα-εταίρο, έτσι ώστε να διαπιστωθούν τα νέα επαγγέλματα και οι ανάγκες των ενήλικων μαθητών, η δημιουργία μιας διεθνικής αναφοράς στις ανάγκες της εκπαίδευσης, η δημιουργία 7 ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα ακολουθήσουν την διεθνική αναφορά, η βελτίωση του περιεχομένου και η παράδοση της εκπαίδευσης ενηλίκων, και η παροχή στους εκπαιδευτές ενός συνόλου στρατηγικών για χρήση στα πλαίσια εκπαίδευσης ενηλίκων, δημιουργώντας ένα εγχειρίδιο σχετικά με το πώς να αναπτύξουν τα ακόλουθα θέματα στην εκπαίδευση ενηλίκων:

Ο στόχος του Erasmus + έργου που ονομάζεται Branding EU - Branding and Extroversion of EU enterprises, είναι να βοηθήσει επιχειρήσεις να προωθηθούν μέσω εμπορικής επωνυμίας και εξωστρέφειας. Στοχεύει στο να εξοπλίσει τις επιχειρήσεις με τα απαραίτητα εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό, έτσι ώστε να αναπτύξουν μια στάση εξωστρέφειας και προώθησης εμπορικής επωνυμίας των προϊόντων ή υπηρεσιών τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων (ή εξαγωγών, εάν ισχύει).

Ο στόχος του έργου Innovative Learning Approaches in Staff Training and Young Offenders' Employability Support - ILA Employability, είναι να υποστηρίξει την κοινωνική ένταξη και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων, μέσω της ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού και αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο θα είναι εφρμόσιμο σε ομάδες ατόμων οι οποίες θεωρούνται υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των νεαρών παραβατών.