Ολοκληρωμένα

Το De-Schooling In School: Re-shaping school practices to bring motivation, grit and choice in disadvantaged youth learning, είναι ένα έργο Βασικής Δράσης 2 του προγράμματος Erasmus + με κύριο στόχο την απομάκρυνση από παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, και η προσπάθεια υιοθέτησης νέων και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και πρακτικών που μπορούν να δώσουν κίνητρο και επιλογή στους μαθητές. Αυτές οι καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας θα σχετίζονται με την αγορά εργασίας και θα αναπτύσσονται μετά από συγκεκριμένη έρευνα. Θα εξοπλίσουν τους μαθητές με δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως επιχειρηματικές δεξιότητες, για να είναι ικανοί όταν εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Το ευρωπαϊκό έργο SKILLS FOR FREEDOM – Artistic paths to develop the professional skills of prisoners εγκρίθηκε κάτω από το πρόγραμμα ERASMUS + και στοχεύει στην ομαλή επανένταξη των φυλακισμένων στην κοινωνία, και ειδικότερα στην αγορά εργασίας, με τη στήριξη των τεχνών και του θεάτρου ως ισχυρά μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Το έργο BREAKING THE CIRCLE - European peer to peer actions to raise the awareness of children, youngsters and professionals on rights in children and juvenile justice, εγκρίθηκε κάτω από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “JUSTICE” και στοχεύει στην ενημέρωση ενός νομικού πλαισίου για να εγγυηθεί μια αποτελεσματική πρόσβαση των παιδιών σε μια επαρκής νομική διαχείριση, έτσι ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.

Το έργο OSTESA EU - Organizational success through employee satisfaction, είναι ένα έργο κάτω από το πρόγραμμα Erasmus +, Βασική Δράση 2 το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των διευθυντών (ειδικότερα ηγετικών) αλλά και των υπαλλήλων για τη βελτίωση του θετικού οργανωτικού κλίματος στις επιχειρήσεις/οργανισμούς/ιδρύματα.