Το έργο Competence assessment and development of potential entrepreneur – COMTRAIN είναι βασισμένο στα αποτελέσματα που παρήχθησαν από δύο παλαιότερα έργα, τα οποία υλοποιήθηκαν κάτω από το ίδιο πρόγραμμα και δράση, το “ASTRA” (2004-2006) και το ‘’CECE‘’(2007-LDV-TOI-109). 

Το COMTRAIN αποσκοπεί στο να αναπτύξει περαιτέρω και να τελειοποιήσει το εργαλείο που δημιουργήθηκε από τα δύο πιο πάνω έργα.

Το εργαλείο αυτό κύριο στόχο έχει να εξάγει και να μετρήσει τις ικανότητες και μελλοντικές δυνατότητες νέων επιχειρηματιών (entrepreneurs) αλλά και επιχειρήσεων και οργανισμών.

Με βάση τα ευρήματα αυτά, οι πιο πάνω δύναται να τελειοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία μέσω εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία σχεδιάζονται και αποφασίζονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.

Οι εταίροι που προέρχονται από τις νεότερες χώρες-κράτη μέλη της Ε.Ε, θα αναλάβουν να μεταφέρουν-διαμορφώσουν και υιοθετήσουν τα πιο πάνω στα κράτη τους.

Η κοινοπραξία του Έργου αποτελείται από οργανισμούς από την Κύπρο (Eurosuccess Consulting), Πολωνία, Βέλγιο, Λιθουανία, Τσεχία και Πορτογαλία.

Διάρκεια: 01/01/2011 – 31/12/2012

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.oic.lublin.pl/comtrain