Ο κύριος στόχος του έργου 
IMPROFARMείναι η μεταφορά της καινοτομίας και των καλών πρακτικών μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν, με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζομένων (αγροτών) και των επιχειρήσεων στον τομέα της γεωργίας και των συναφή υπηρεσιών.

Ακόμη, το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παραγωγικών διαδικασιών στη γεωργία και στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και της απασχόλησης σε αυτές.

Το έργο εστιάζεται κυρίως στους ακόλουθους τομείς εκπαίδευσης: αγροτουρισμός, επιχειρηματικές δεξιότητες στον τομέα της γεωργίας (διαχείριση, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομική διαχείριση, προγραμματισμός και διαχείριση της παραγωγής), βιολογική παραγωγή και καινοτομικές μέθοδοι στη ζωική και γεωργική παραγωγή (φάρμες, αγροκτήματα).

Μαζί με την Κύπρο (Eurosuccess Consulting), οι εταίροι του Έργου αποτελούνται από οργανισμούς από Πολωνία, Ιταλία, Σλοβακία και Βουλγαρία.

Διάρκεια: 01/12/2011 - 31/11/2013

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://www.improfarm.eu