Ο στόχος του έργου Innovative Learning Approaches in Staff Training and Young Offenders' Employability Support - ILA Employability, είναι να υποστηρίξει την κοινωνική ένταξη και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων, μέσω της ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού και αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο θα είναι εφρμόσιμο σε ομάδες ατόμων οι οποίες θεωρούνται υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των νεαρών παραβατών.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο έργο, το οποίο αντιμετωπίζει τρία σχετικά θέματα: i) νέα καινοτόμα προγράμματα σπουδών / εκπαιδευτικές μεθόδους / ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μαθημάτων ii) επιχειρηματική εκπαίδευση - εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα iii) την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

Το έργο επιδιώκει αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής, της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής ένταξης των νέων, ενισχύει και προωθεί συνεργασίες μεταξύ της απασχόλησης και της μάθησης και είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας για την καινοτομία και για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των εταίρων του έργου.

Στο έργο ILA Employability, μαζί με Eurosuccess, οι εταίροι που αποτελούν την κοινοπραξία, προέρχονται από τη Ρουμανία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αγγλία.

Διάρκεια: 01/10/2014 - 31/12/2016

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.ila-employability.eu