Το έργο Smart Practice - Empowering Entrepreneurial Skills in Higher Education, είναι ένα έργο Erasmus +, Βασικής Δράσης 2, το οποίο απευθύνεται στην ανάγκη συσχέτισης των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων, με απώτερο σκοπό να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ πανεπιστημιακής γνώσης (θεωρητικής) και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας (πρακτικής). Συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στο να παρέχει καινοτόμες προσεγγίσεις στην πρακτική άσκηση (internship), με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικών και οριζόντιων δεξιοτήτων των αποφοίτων.

Ομάδες-στόχοι:

  • Φοιτητές πανεπιστημίου
  • Ακαδημαϊκό προσωπικό πανεπιστημίου
  • Αντιπρόσωποι επιχειρήσεων


Η εταιρεία Eurosuccess Consulting αποτελεί μέρος της κοινοπραξίας, η οποία αποτελείται από έξι οργανισμούς από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Λιθουανία, Φινλανδία, Ιταλία): 4 πανεπιστήμια και 2 επαγγελματικούς οργανισμούς, αντιπροσωπεύοντας το γενικό ενδιαφέρον των επιχειρήσεων.

Διάρκεια: 01/09/2015 – 31/08/2017