Το ευρωπαϊκό έργο SKILLS FOR FREEDOM – Artistic paths to develop the professional skills of prisoners εγκρίθηκε κάτω από το πρόγραμμα ERASMUS + και στοχεύει στην ομαλή επανένταξη των φυλακισμένων στην κοινωνία, και ειδικότερα στην αγορά εργασίας, με τη στήριξη των τεχνών και του θεάτρου ως ισχυρά μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Συγκεκριμένα, το έργο σκοπεύει να εξοπλίσει τους (πρώην και νυν) φυλακισμένους με επαγγελματικές δεξιότητες που μπορούν να αναπτυχθούν μέσω θεατρικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην εξεύρεση εργασίας τους.

Μέσω των θεατρικών/καλλιτεχνικών εργαστηρίων, οι φυλακισμένοι μπορούν να αναπτύξουν:

  • Βασικές δεξιότητες (αυτο-ανακάλυψη)
  • Κοινωνικές δεξιότητες (επικοινωνία και σχέσεις με τους άλλους)
  • Επαγγελματικές δεξιότητες (καλλιτεχνικές, πρακτικές, πληροφορικής)

Τα άτομα που θα επωφεληθούν από το έργο αυτό είναι φυλακισμένοι στις ευρωπαϊκές χώρες των εταίρων, δηλαδή από την Κύπρο (Eurosuccess Consulting), το Βέλγιο, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, τη Γερμανία και την Ιταλία.

Διάρκεια: 01/09/2015 – 01/09/2018

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.skills4freedom.eu