Το έργο VIDA YOUTH έχει σαν γενικό στόχο να μειώσει τη νεανική βία στις σχέσεις μεταξύ των νέων, με τους παρακάτω ειδικούς στόχους:

  • Τη βελτίωση της συνείδησης γύρω από το θέμα από τους νέους, από εκπαιδευτές, οργανισμούς νεολαίας και δημόσιους οργανισμούς
  • Τη βελτίωση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων σχέσεων στους νέους
  • Tη βελτίωση της προσωπικής αίσθησης ασφάλειας
  • Τη βελτίωση του συστήματος της τυπικής, άτυπης και μη-τυπικής εκπαίδευσης στο θέμα αυτό

Το έργο θα αυξάνει την ποιότητα του έργου για τη νεολαία, θα μειώσει τη βία στους νέους και θα βελτιώσει την αίσθηση ασφάλειας ανάμεσα στις κοινότητες που συμμετέχουν. Οι φοιτητές, ειδικότερα οι γυναίκες και αδύναμα άτομα, θα αυξήσουν την αίσθηση ασφάλειάς τους μέσω απόκτησης καινούργιων κοινωνικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση σχέσεων. Η βελτίωση των γνώσεων των εταίρων στο θέμα αυτό, η παρουσία τους στην τοπική κοινότητα και η προσβασιμότητα των εκπαιδευτικών ενοτήτων στο δικτυακό τόπο θα παράγουν έμμεσα οφέλη μακροπρόθεσμα σε σχολεία, γονείς και οργανισμούς νεολαίας που ενδιαφέρονται στην υλοποίηση δραστηριοτήτων, διατηρώντας την πιθανότητα να βελτιώσουν, να προσαρμόσουν και ναεντάξουν τις ενότητες και την προσοχή στο θέμα αυτό.

Εκτός από την Eurosuccess Consulting - Κύπρος, στο έργο συμμετέχουν οργανισμοί από την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Τσεχία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

Διάρκεια: 01/09/2016 - 31/08/2018