Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών να προσφέρουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης των ικανοτήτων του προσωπικού, καθώς και της διαμόρφωσης κατάλληλων ψηφιακών προγραμμάτων κατάρτισης, εκπαιδευτικών πόρων και εργαλείων για την εκπαίδευση ενηλίκων. Στο πλαίσιο αυτού του γενικού στόχου οι κύριοι στόχοι είναι:

1. Η δημιουργία ενός γενικού πλαισίου ψηφιακών ικανοτήτων για (α) εκπαιδευτές ενηλίκων και (β) ενήλικες
2. Ο σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές ενηλίκων και ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ψηφιακών δεξιοτήτων για μειονεκτούντες/ευπαθείς ομάδες ενηλίκων
3. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και διδακτικών μέσων για την κατάρτιση των εκπαιδευτών ενηλίκων και των μαθητών-ενηλίκων σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων
4. Η βελτίωση των γνώσεων των εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με τα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες ψηφιακής εκμάθησης, καθώς και η ενίσχυση των δεξιοτήτων χρήση τους
5. Η καθοδήγηση των εκπαιδευτών ενηλίκων με στρατηγικές, εργαλεία και προσεγγίσεις που στοχεύουν στην προώθηση και παροχή κατάρτισης για ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.


Αποτελέσματα του έργου:

1. Πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για ενήλικες
2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε ενήλικες και εκπαιδευτές ενηλίκων
3. Διδακτικό και εκπαιδευτικό υλικό για μικτή μάθηση (τάξη και ψηφιακό περιβάλλον)
4. Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές ενηλίκων

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από την Κύπρο (Eurosuccess Consulting), Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία.

Διάρκεια: 18/09/2017 - 17/09/2019

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.digi-train.eu