Ολοκληρωμένα

Το έργο R.E.NewAL. SKILLS -⁠ Real Estate New Alternative Skills - αποσκοπεί στο να καθορίσει και να προωθήσει νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τους επαγγελματίες που απασχολούνται στον τομέα των κτηματομεσιτικών. Ο κύριος σκοπός του είναι η ένταξη γνώσεων σε σχέση με την υγεία και ευεξία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των διαχειριστών ακινήτων, αντιμετωπίζοντας έτσι την έλλειψη συγκεκριμένων ικανοτήτων και ταυτόχρονα την ανάπτυξη καινοτόμων και επωφελή λύσεων στον τομέα.

Το έργο #PlayEurope έχει ως στόχο να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας νέας γενιάς ενεργών πολιτών. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η διάδοση καλών πρακτικών και αποτελεσμάτων προηγούμενων έργων -που χρηματοδοτούνται είτε από προγράμματα της ΕΕ είτε από ιδιωτικούς πόρους- προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τα τρέχοντα κοινωνικά ζητήματα μέσω της χρήσης μιας εναλλακτικής προσέγγισης, που συνδυάζει την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.

Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών να προσφέρουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης των ικανοτήτων του προσωπικού, καθώς και της διαμόρφωσης κατάλληλων ψηφιακών προγραμμάτων κατάρτισης, εκπαιδευτικών πόρων και εργαλείων για την εκπαίδευση ενηλίκων. Στο πλαίσιο αυτού του γενικού στόχου οι κύριοι στόχοι είναι:

Το έργο Boosting EU economy through training of Foreign Direct Investment advisors - Boost EU – FDI advisor στοχεύει στην ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών σχετικά με τη βελτίωση της εκπαίδευσης στον τομέα της προσέλκυσης και υποστήριξης ξένων επενδυτών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, θα γίνει προσπάθεια μείωσης του χάσματος μεταξύ της ζήτησης της αγοράς εργασίας και της εκπαιδευτικής προσφοράς των συμβούλων.