Με την συμμετοχή του συμβουλευτικού Οργανισμού Eurosuccess Consulting στο Ευρωπαϊκό έργο Stand by Me, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αλλαγή των διαδικασιών όσον αφορά την προετοιμασία αποχώρησης νεαρών από εναλλακτικούς χώρους φροντίδας.

Τι είναι το έργο Stand by Me;

Το έργο Stand by Me - Social-Ecological approaches for care-leavers inclusion through participatory policymaking, έχει ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2018 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του προγράμματος Justice. Το Έργο, είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ έξι εταίρων οργανισμών από τέσσερις διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Κύπρο, Σουηδία και  Ρουμανία). Απώτερος στόχος του, είναι να διαμορφώσει νέες υποστηρικτικές μεθόδους για νεαρούς, που είναι μέλη προβληματικών οικογενειών ή έχουν προβλήματα ένταξης στην κοινωνία. Συγκεκριμένα οι νεαροί ζουν σε εναλλακτικούς χώρους φροντίδας και προετοιμάζονται για την αποχώρηση από τους χώρους αυτούς με την ενηλικίωση τους.

Δημόσια Συζήτηση στο Μπρασόβ - Ρουμανία

Στις 8, 9 και 10 Μάϊου 2019, η Κυπριακή Αντιπροσωπεία του έργου Stand By Me συμμετείχε στην δημόσια συζήτηση όπου έλαβε μέρος στο Μπρασόβ - Ρουμανία. Νεαροί αλλά και εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Τμήμα Φυλακών Κύπρου, Αρχή Αντιμετωπίσεως Εξαρτήσεων Κύπρου, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και Hope for Children συντέλεσαν την ομάδα και συμμετείχαν στις διαδικασίες των συζητήσεων.

Κατά την διάρκεια της τριήμερης συζήτησης, οι Αντιπροσωπείες από την Ιταλία, την Κύπρο, τη Σουηδία και τη Ρουμανία, εργάστηκαν για τον σχεδιασμό εργαλείων και στρατηγικών για την βελτίωση των εναλλακτικών χώρων φροντίδας και τις διαδικασίες προετοιμασίας αποχώρησης των νεαρών για κάθε χώρα-εταίρο. Με βάση το υλικό που συλλέχθηκε κατά την διάρκεια των διαβουλεύσεων, όλες οι αντιπροσωπείες συνεργάστηκαν για τον σχεδιασμό συστατικής πολιτικής - πρωτόκολλο προς την ΕΕ καθώς και ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες στον χώρο της εναλλακτικής φροντίδας. Επιπρόσθετα, έγινε προετοιμασία για τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού επιτραπέζιου παιχνιδιού, το οποίο θα συμπεριληφθεί στην εργαλειοθήκη του εκπαιδευτικού προγράμματος του Έργου.

Επόμενες ενέργειες του έργου

Οι επερχόμενες δραστηριότητες του έργου Stand By Me είναι:

Η διεξαγωγή εκπαιδευτικής και ενημερωτικής ημερίδας του έργου, με στόχο την προώθηση καλών πρακτικών και εργαλείων που εστιάζουν στον εμπλουτισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων εμπλεκόμενων ατόμων και φορέων (εκπαιδευτές, επαγγελματίες υγείας, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, φροντιστές, εγκληματολόγοι, δικηγόροι κλπ.), για την υποστήριξη νεαρών ατόμων που είναι υπό την προστασία κρατικών υπηρεσιών.

Η Ημερίδα αποσκοπεί:

  1. Στην παρουσίαση εργαλείων, καλών πρακτικών και μεθοδολογιών, για την καθοδήγηση των νέων στην αγορά εργασίας, ως επίσης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους.
  2. Στην δοκιμή και αξιολόγηση του παιχνιδιού Gameboard, το οποίο θα συμπεριληφθεί στην εργαλειοθήκη του εκπαιδευτικού προγράμματος του έργου.
  3. Στη συζήτηση και καταγραφή καλών πρακτικών που ακολουθούνται από τους Οργανισμούς των συμμετεχόντων.
  4. Στο σχεδιασμό μιας κοινής συστατικής πολιτικής - πρωτόκολλο προς την ΕΕ, όπου θα περιλαμβάνει τις εισηγήσεις βελτίωσης του μηχανισμό αποχώρησης των νέων από εναλλακτικούς χώρους φροντίδας στις χώρες-εταίρους.

Η διεξαγωγή της εκπαιδευτικής και ενημερωτικής ημερίδας θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία, στις 25 Φεβρουαρίου 2020 (09:00 μέχρι 13:00), ή στις 26 Φεβρουαρίου 2020 (15:00 μέχρι 19:00) και όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής. Επιπρόσθετα, κάποιοι από τους αυτούς θα ταξιδέψουν στο Μιλάνο (Ιταλία), στα πλαίσια της τελικής συνάντησης του έργου που θα πραγματοποιηθεί στις 28-30 Απριλίου 2020 και όλα τα έξοδα (αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και διατροφή) των συμμετεχόντων θα καλυφθούν από την Eurosuccess Consulting.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, μπορούν να υποβάλουν την συμμετοχή τους ηλεκτρονικά, πατώντας εδώ, μέχρι και την Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020.