Το Σχέδιο αναμένεται να προκηρυχθεί τον Οκτώβριο 2019 από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Στόχος του είναι η ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες για την εφαρμογή και αξιοποίηση της ψηφιακής αναβάθμισης σε υφιστάμενες ή νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το ποσοστό χρηματοδότησης θα ανέρχεται στο 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού με ανώτατο όριο τις €50 000 για την μεταποίηση και τις €40 000 για άλλες δραστηριότητες. Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ορίζεται στις €5 000.

O Οργανισμός μας διαθέτει πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, ως προς την διεκπεραίωση αιτήσεων. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η συμμετοχή της εταιρείας σας στο εν λόγω σχέδιο και προκειμένου να αξιολογήσουμε αρχικά την προτεινόμενη επένδυση σας και να εξετάσουμε κατά πόσο εμπίπτει στις πρόνοιες του σχεδίου «Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων», σας παρακαλούμε όπως απαντήσετε στις σύντομες ερωτήσεις μας πατώντας εδώ. Με το πέρας συμπλήρωσης και υποβολής του εν λόγω ερωτηματολογίου, θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας για την διευθέτηση συνάντησης.

Προτού συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, σας παρακαλούμε όπως μελετήσετε την σύντομη περιγραφή του Σχεδίου, πατώντας εδώ.

Σημείωση: Με την προκήρυξη του Σχεδίου, στοιχεία από τις πιο πάνω πρόνοιες δύναται να διαφοροποιηθούν.