Τι είναι το έργο S.E.T Protocol;

Το έργο S.E.T Protocol στοχεύει στη δημιουργία ενός ανοικτού οικοσυστήματος έκδοσης εισιτηρίων, όπου όλα τα μέρη στην αλυσίδα των εισιτηρίων θα μπορούν να συνεργάζονται με περισσότερο έλεγχο, περισσότερη εσωτερική λειτουργική διαφάνεια και περισσότερη ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο, το παγκόσμιο ζήτημα της δευτερογενούς αγοράς εισιτηρίων θα επιλυθεί. Το έργο S.E.T. Protocol θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει ένα Οικοσύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών στο BlockChain, χρησιμοποιώντας τη φιλοσοφία το σχεδιασμού του διαδικτύου, ως θεμέλιο για να εξακριβώσουμε τις βασικές αρχές του.

Οι στόχοι του έργου

Ο γενικός στόχος του έργου S.E.T. Protocol είναι να αναπτυχθεί μια φιλοσοφία ενός μοντέλου για το σύστημα BlockChain η οποία να μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες βιομηχανίες.

Κύριοι στόχοι του έργου είναι:

- Παροχής μιας αγοράς στους οργανωτές εκδηλώσεων
- Δημιουργία ενός ασφαλούς, διαφανή, και αποτελεσματικού περιβάλλοντος για την πώληση και μεταπώληση εισιτηρίων
- Ενίσχυση υψηλότερων εσόδων για τους φορείς εκδηλώσεων και δημιουργία πιο αποτελεσματικής σύνδεσης μεταξύ φορέων και οπαδών
- Παροχή βοήθειας στους οπαδούς για την αγορά εισιτηρίων σε δίκαιες τιμές, και απαγόρευση πλαστών, άκυρων, ή διπλοτυπωμένων εισιτηρίων
- Παροχή εργαλείων για την ανώνυμη μεταπώληση εισιτηρίων από άτομα που αδυνατούν να παρευρεθούν στην εκδήλωση
- Απαγόρευση της διαδικασίας πώλησης εισιτηρίων από ‘scalpers’
- Μείωση της αναστάτωσης κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης μιας μέσω χρήσης ψηφιακού πορτοφολιού

Τα παραδοτέα του έργου

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου θα αναπτυχθεί το εξής παραδοτέο:

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός Οικοσυστήματος Ανταλλαγής Πληροφοριών στο BlockChain, χρησιμοποιώντας τη φιλοσοφία το σχεδιασμού του διαδικτύου, ως θεμέλιο για να εξακριβώσουμε τις βασικές αρχές του. Όλες οι προκλήσεις της αρχιτεκτονικής ενός τέτοιου BlockChain συστήματος θα εντοπιστούν και θα προσεγγιστούν αποτελεσματικά.

Ο κύριες ομάδες-στόχοι του έργου

- Διοργανωτές εκδηλώσεων και Δημιουργοί, οι οποίοι θα επωφεληθούν από τη διασφάλιση περισσότερου ελέγχου των απογραφών των εισιτηρίων και πιο ασφαλών συναλλαγών, τη δυνατότητα . καθορισμού σύνθετων κανόνων εισιτηρίων, χαμηλότερο οικονομικό κίνδυνο, καλύτερη στρατηγική τιμολόγησης και κατανόησης του κοινού τους, και τη δημιουργία περισσότερων εσόδων

- Οπαδοί και Συμμετέχοντες εκδηλώσεων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα εύκολης ανεύρεσης εισιτηρίων και αποκλεισμού πλαστών ή διπλο-τυπωμένων εισιτηρίων, επιστροφής εισιτηρίου στο Marketplace, αποκλεισμού κρυφών χρεώσεων, ασφαλών συναλλαγών, και λήψης ειδικών πλεονεκτημάτων από τους δημιουργούν και διοργανωτές.
Η κοινοπραξία του έργου

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από τους ακόλουθους δύο εξειδικευμένους οργανισμούς από την Κύπρο, τoν Συμβουλευτικό Οργανισμό Eurosuccess Consulting και την SmartApe Solutions.

Εναρκτήρια συνάντηση

Στις 03 Μαΐου 2019 έλαβε χώρα στη Λευκωσία η εναρκτήρια συνάντηση του έργου. Οι εταίροι συζήτησαν και συμφώνησαν τη μεθοδολογία υλοποίησης των άμεσων ενεργειών και παραδοτέων του έργου, θέματα που αφορούν τις ενέργειες προώθησης, καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας όσο αφορά τα τελικά παραδοτέα του έργου S.E.T. Protocol. Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το τεχνικό και οικονομικό πλαίσιο του έργου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου (01/04/2019 – 31/03/2021), καθώς επίσης και μετά το τέλος του, το έργο θα επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στις ομάδες-στόχους, σε εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και θα προσφέρει επίσης την ευκαιρία για περεταίρω διάδοση των αποτελεσμάτων του.