Ο Οργανισμός Eurosuccess Consulting, ως εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), διοργανώνει επιχορηγημένα σεμινάρια τα οποία υποστηρίζουν στην ανάπτυξη και παραγωγικότητα, καθώς επίσης και στην ομαλή λειτουργία των τμημάτων που διέπουν την επιχείρηση/οργανισμό. Τα εν λόγω σεμινάρια δύναται να προσαρμοστούν με βάση τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης/οργανισμούσε συγκεκριμένους τομείς.

Με βάση τα πιο πάνω, έχει δημιουργηθεί ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, το οποίο απευθύνεται προς επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης, ως επίσης και προς άνεργα άτομα, έτσι ώστε να εξακριβωθούν οι ανάγκες και οι προσδοκίες σε σχέση με τις διάφορες ενότητες εκπαίδευσης.

Το εν λόγω σύντομο ερωτηματολόγιο, μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

Με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, στελέχη της Eurosuccess Consulting θα επικοινωνήσουν με τα αρμόδια άτομα επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες.