Ο Συμβουλευτικός οργανισμός Eurosuccess Consulting, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο Young Women as Social Entrepreneurs, Path to better life - Women Pro, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ (Δράση KA2) και έχει ξεκινήσει το Μάϊο του 2018. Το Women Pro είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ τεσσάρων εταίρων οργανισμών από τέσσερις διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, με απώτερο στόχο να ενδυναμώσουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες νεαρών γυναικών που ζουν την ύπαιθρο ή σε απομονωμένες περιοχές.

Τι είναι το έργο Women Pro;

Το έργο WomenPRO έχει ως σκοπό να παρακινήσει νεαρές γυναίκες που διαμένουν στην ύπαιθρο ή σε απομονωμένες περιοχές στο να απασχοληθούν επαγγελματικά στην περιοχή διαμονής τους μέσα από την παροχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες. Το έργο επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των πιο πάνω γυναικών έτσι ώστε να τις βοηθήσει να κατανοήσουν ότι έχουν τις δυνατότητες για να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση.

Οι στόχοι του έργου

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση και προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε νεαρές γυναίκες μέσα από την ενημέρωση και υποστήριξη τους για να αναπτύξουν τις δεξιότητες σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την δημιουργικότητα την καινοτομία.

Κύριοι στόχοι του έργου είναι:
• Ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νεαρών γυναικών στις χώρες των εταίρων,
• Ενίσχυση και επέκταση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στην Ευρώπη καθώς και προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων,
• Ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που συμβαδίζουν με την ψηφιακή εποχή,
• Συνεισφορά στην ενοποίηση των προτύπων εκπαίδευσης και κατάρτισης για την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, και
• Παρακολούθηση της προόδου των νεαρών γυναικών για πιο σωστή προετοιμασία πριν την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Τα παραδοτέα του έργου

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου θα αναπτυχθούν τέσσερα παραδοτέα:
1. Μια διδακτική μεθοδολογία για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του WomenPRO καθώς και ένα εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές,
2. Ένα περιεκτικό διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο σε 5 θεματικές οι οποίες συνδυάζουν αυτοδιδασκαλία μαζί με δραστηριότητες εκπαίδευση με ομότιμους και την υποστήριξη εκπαιδευτή.
3. Ένα εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές το οποίο θα περιέχει οδηγίες για την εκπαίδευση των νεαρών γυναικών για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων,
4. Διαδραστικές ασκήσεις και διαγωνίσματα για να βοηθήσει τις εκπαιδευόμενες να αυτό-αξιολογηθούν κατά την διάρκεια των μαθημάτων.


Οι ομάδες-στόχοι του έργου

Κύρια ομάδα-στόχος: νεαρές γυναίκες που διαμένουν στην ύπαιθρο ή σε απομονωμένες περιοχές καθώς και επαγγελματίες εκπαιδευτές.
Οργανισμοί-στόχος: Οργανισμοί Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εκπαιδευτικοί φορείς, εκπαιδευτές/σύμβουλοι των οργανισμών αυτών, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς εργασίας (οργανώσεις εργοδοτών, γραφεία εργασίας, γραφεία εξευρέσεως εργασίας), ΜΚΟ, πανεπιστήμια και κολλέγια, οργανισμοί και εργατικές ομοσπονδίες, δημόσιοι και κυβερνητικοί φορείς.

Η κοινοπραξία του έργου

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από τέσσερις εξειδικευμένους οργανισμού από τέσσερις διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (την Πολωνία, ην Κύπρο, την Λιθουανία και την Βουλγαρία), που έχει ως στόχο να διαβεβαιώσει την μέγιστη αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, η κοινοπραξία αποτελείται από τους ακόλουθους οργανισμούς OIC Poland Foundation - Πολωνία, Eurosuccess Consulting – Κύπρος, Social Innovation Fund - Λιθουανία and AVA Creations Foundation - Βουλγαρία.

Εναρκτήρια συνάντηση στην Πολωνία

Στις 21 και 22 Μαΐου 2018 έλαβε μέρος στην πόλη Λούπλιν της Πολωνίας η εναρκτήρια συνάντηση του έργου WomenPRO. Ο κύριος σκοπός της συνάντησης ήταν να φέρει όλους τους εταίρους κοντά και να αρχίσουν επίσημα οι εργασίες του έργου.
Οι εταίροι συζήτησαν όλα τα παραδοτέα του έργου, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν την προώθηση του έργου και την παράδοσή του με τον καλύτερο ποιοτικό τρόπο. Επιπρόσθετα, όλοι οι εταίροι συμφώνησαν στην διεξαγωγή μελέτης σχετικά με τον εντοπισμό των αναγκών που θα πρέπει να καλυφθούν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του έργου, μέσα από την εμπειρία γυναικών που απασχολούνται με (κοινωνικές) επιχειρήσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου (01/05/2018 – 30/04/2020), καθώς επίσης και μετά το τέλος του, το έργο θα επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στις ομάδες-στόχους, σε εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και θα προσφέρει επίσης και την ευκαιρία για περεταίρω διάδοση των αποτελεσμάτων του.

 

women pro inside