Νέα

Η εν λόγω πρωτοβουλία είναι μιας νεοσύστατης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ οργανισμών από πέντε διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Πολωνία, Κύπρο, Ιταλία, Ρουμανία, και Ισπανία). Συνολικά, το έργο θα διαρκέσει 18 μήνες, από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι τον Ιούνιο του 2021.

Ο Οργανισμός μας, συμμετέχει από τον Οκτώβριο του 2018 στο Ευρωπαϊκό έργο On Your E-Marks: Boosting key competences in web, graphic and digital arts by enhancing entrepreneurship and online presence in VET, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus + (Βασική Δράση 2).

Το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μιας σύμπραξης εφτά οργανισμών από διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρος, Γαλλία, Ισπανία, Πολωνία, Ρουμανία και Ιταλία).

Τι είναι το έργο TEA4SENIORS;

Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση του ψηφιακού αλφαβητισμού και την κατανόηση του ψηφιακού κόσμου σε άτομα τρίτης ηλικίας με χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης ή χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων καθώς και την ενίσχυση των εκπαιδευτών τους μέσω μιας αποτελεσματικής και καινοτόμου μεθοδολογίας που συνδυάζει μάθηση μέσα από αναλογίες (learning by analogies) και παιχνιδοποίηση (Gamification). Με τον τρόπο αυτό θα βελτιώσουν την ικανότητά τους να επικοινωνούν, να μοιράζονται, να αλληλοεπιδρούν και να μπορούν να ενημερώνονται και να πληροφορούνται στο σημερινό ψηφιακό κόσμο, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές συσκευές και το διαδίκτυο.

Ο Οργανισμός μας, ως πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) και πιστοποιημένη Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Κ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), διοργανώνει τα πιο κάτω επιχορηγημένα σεμινάρια προς επιχειρήσεις ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοποίησης.