Νέα

Ο Συμβουλευτικός οργανισμός Eurosuccess Consulting, συμμετέχει από τον Οκτώβριο του 2018 στο Ευρωπαϊκό έργο CultVET - Joint Qualification in the field of Cultural Tourism”. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ (Βασική Δράση 3) και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας οργανισμών από τέσσερις μεσογειακές χώρες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το έργο LearnersMot στοχεύει στο να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτών που εργάζονται με ενήλικες με χαμηλή εξειδίκευση και χαμηλά επαγγελματικά προσόντα.  

Τα τρία webinars πραγματεύονται διαφορετικές θεματολογίες που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων και διοργανώνονται σε συνεργασία με εμπείρους εκπαιδευτές που δουλεύουν μ’ αυτές τις ομάδες στόχους και θέλουν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους στον τομέα.

Τα webinars θα διεξαχθούν στην Αγγλική γλώσσα.

Τι είναι το έργο S.E.T Protocol;

Το έργο S.E.T Protocol στοχεύει στη δημιουργία ενός ανοικτού οικοσυστήματος έκδοσης εισιτηρίων, όπου όλα τα μέρη στην αλυσίδα των εισιτηρίων θα μπορούν να συνεργάζονται με περισσότερο έλεγχο, περισσότερη εσωτερική λειτουργική διαφάνεια και περισσότερη ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο, το παγκόσμιο ζήτημα της δευτερογενούς αγοράς εισιτηρίων θα επιλυθεί. Το έργο S.E.T. Protocol θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει ένα Οικοσύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών στο BlockChain, χρησιμοποιώντας τη φιλοσοφία το σχεδιασμού του διαδικτύου, ως θεμέλιο για να εξακριβώσουμε τις βασικές αρχές του.

Τι είναι το έργο Stand by Me;

Το έργο Stand by Me - Social-Ecologicalapproaches for care-leavers inclusion through participatorypolicymaking, έχει ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2018 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του προγράμματος Justice. Το Έργο, είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ έξι εταίρων οργανισμών από τέσσερις διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Κύπρο, Σουηδία και  Ρουμανία). Απώτερος στόχος του, είναι να διαμορφώσει νέες υποστηρικτικές μεθόδους για νεαρούς, που είναι μέλη προβληματικών οικογενειών ή έχουν προβλήματα ένταξης στην κοινωνία. Συγκεκριμένα οι νεαροί ζουν σε εναλλακτικούς χώρους φροντίδας και προετοιμάζονται για την αποχώρηση από τους χώρους αυτούς με την ενηλικίωση τους.