Νέα

Ο Οργανισμός Eurosuccess Consulting, ως εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), διοργανώνει επιχορηγημένα σεμινάρια τα οποία υποστηρίζουν στην ανάπτυξη και παραγωγικότητα, καθώς επίσης και στην ομαλή λειτουργία των τμημάτων που διέπουν την επιχείρηση/οργανισμό. Τα εν λόγω σεμινάρια δύναται να προσαρμοστούν με βάση τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης/οργανισμούσε συγκεκριμένους τομείς.

Ενδιαφέρεσαι να εργαστείς στο εξωτερικό; Είσαι υπάλληλος, σύμβουλος ή υπεύθυνος σε τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού που ενδιαφέρεται να στείλει το προσωπικό του για εργασία στο εξωτερικό;

Το Ευρωπαϊκό έργο European Labor Mobility Support – LAMOS EU, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα Erasmus+, στοχεύει στο να βελτιώσει τις δεξιότητες των ατόμων που επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό και κατ’ επέκταση την καλύτερη προσαρμογή τους στο νέο εργασιακό πολιτισμικό περιβάλλον μέσα από την ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης του εργατικού δυναμικού και την ενεργό συμμετοχή επιχειρήσεων, ενδιαφερόμενων φορέων και άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών.

Τι είναι το έργο ENREAC-HEI;

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και η δοκιμή μιας σειράς ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOCs) που απευθύνονται σε φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης, με σκοπό την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους στη διαχείριση της έρευνας, στις τεχνικές ανοικτής επιστήμης και στην ομαδική εργασία.

Ο Συμβουλευτικός οργανισμός Eurosuccess Consulting, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο Open data e-learning platform and digital tools for participatory decision making - OpenMakers, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και έχει ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2018. Το έργο OpenMakers είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ έξι εταίρων οργανισμών από έξι διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Φινλανδία, Ισπανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Ιταλία και Κύπρος), με απώτερο σκοπό να ενθαρρύνει τη χρήση των ανοικτών δεδομένων μεταξύ δημοσίων φορέων που υποστηρίζουν τοπικές δράσεις μέσα από ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον τομέα της ψηφιακής παιδείας σε συνδυασμό με την εκμάθηση και χρήση ανοιχτών δεδομένων.