Νέα

Τι είναι το έργο S.E.T Protocol;

Το έργο S.E.T Protocol στοχεύει στη δημιουργία ενός ανοικτού οικοσυστήματος έκδοσης εισιτηρίων, όπου όλα τα μέρη στην αλυσίδα των εισιτηρίων θα μπορούν να συνεργάζονται με περισσότερο έλεγχο, περισσότερη εσωτερική λειτουργική διαφάνεια και περισσότερη ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο, το παγκόσμιο ζήτημα της δευτερογενούς αγοράς εισιτηρίων θα επιλυθεί. Το έργο S.E.T. Protocol θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει ένα Οικοσύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών στο BlockChain, χρησιμοποιώντας τη φιλοσοφία το σχεδιασμού του διαδικτύου, ως θεμέλιο για να εξακριβώσουμε τις βασικές αρχές του.

Τι είναι το έργο Stand by Me;

Το έργο Stand by Me - Social-Ecologicalapproaches for care-leavers inclusion through participatorypolicymaking, έχει ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2018 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του προγράμματος Justice. Το Έργο, είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ έξι εταίρων οργανισμών από τέσσερις διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Κύπρο, Σουηδία και  Ρουμανία). Απώτερος στόχος του, είναι να διαμορφώσει νέες υποστηρικτικές μεθόδους για νεαρούς, που είναι μέλη προβληματικών οικογενειών ή έχουν προβλήματα ένταξης στην κοινωνία. Συγκεκριμένα οι νεαροί ζουν σε εναλλακτικούς χώρους φροντίδας και προετοιμάζονται για την αποχώρηση από τους χώρους αυτούς με την ενηλικίωση τους.

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στόχος του προγράμματος είναι η παρουσίαση εργαλείων, τεχνικών και παραδειγμάτων προς μίμηση που θα βοηθήσουν τα στελέχη ενός οργανισμού, να κατανοήσουν περισσότερο τις προσωπικές τους συνήθειες Διοίκησης και στυλ ηγεσίας. 

Ο Οργανισμός Eurosuccess Consulting, ως εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), διοργανώνει επιχορηγημένα σεμινάρια τα οποία υποστηρίζουν στην ανάπτυξη και παραγωγικότητα, καθώς επίσης και στην ομαλή λειτουργία των τμημάτων που διέπουν την επιχείρηση/οργανισμό. Τα εν λόγω σεμινάρια δύναται να προσαρμοστούν με βάση τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης/οργανισμούσε συγκεκριμένους τομείς.