Νew

Τι είναι το έργο S.E.T Protocol;

Το έργο S.E.T Protocol στοχεύει στη δημιουργία ενός ανοικτού οικοσυστήματος έκδοσης εισιτηρίων, όπου όλα τα μέρη στην αλυσίδα των εισιτηρίων θα μπορούν να συνεργάζονται με περισσότερο έλεγχο, περισσότερη εσωτερική λειτουργική διαφάνεια και περισσότερη ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο, το παγκόσμιο ζήτημα της δευτερογενούς αγοράς εισιτηρίων θα επιλυθεί. Το έργο S.E.T. Protocol θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει ένα Οικοσύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών στο BlockChain, χρησιμοποιώντας τη φιλοσοφία το σχεδιασμού του διαδικτύου, ως θεμέλιο για να εξακριβώσουμε τις βασικές αρχές του.

Over the last decades, there have been numerous major social changes (digitalisation, automation, robotisation, globalisation) that affect both people’s private lives and the needs of the labour market. However, not everyone is following such rapid pace, thus becoming excluded from lifelong learning and new opportunities. At the same time, adult educators and relevant professionals may not be familiar with the phenomenon of low literacy, the characteristics of low literate people, the way their jobs are being affected, and how this target group learns better. Therefore, all of the above should be reflected in literacy programmes targeting low-skilled people and adult educators.

Tags

Eurosuccess Consulting participates in the European project “Boosting EU economy through training of Foreign Direct Investment advisors” - Boost EU – FDI advisors, an Erasmus + project co-funded by the EU with the main aim to support the work of FDI advisors. The project started on 01/09/2017 and will conclude on 31/10/2019.

What is BOOST EU –– FDI advisors?

“Boosting EU economy through training of Foreign Direct Investment (FDI) advisors” is a project with the aim to increase foreign investments by developing a unique training programme which will equip FDI advisors with all the knowledge, skills and competences needed to provide all in one support for internationalization and relocation of foreign investors in one place.
What are the objectives of this project?
The main objectives of the project are:
• To improve quality and access to vocational education and training,
• To improve knowledge and skills of employees in relevant consulting companies,
• To improve employability of adult learners.

Who can benefit from BOOST EU –– FDI advisors?

FDI advisors, included in the training programme, will be able to provide information and support in all relevant fields (from selection of the right type of investment opportunity, opening and running the business to real estate investment, reallocation, funds raising and after care services). They will gain valuable knowledge and skills to attract potential foreign investors and thus contribute to national GDP increase, development of new jobs and other positive effects in their countries.
The BOOST EU products will be available in all national languages of the project: Slovenian, Greek and Croatian.

The consortium

The International dimension of the BOOST EU –– FDI advisors project is ensured by a consortium of partners and other relevant organizations from three European countries: Slovenia (Replika-Coordinator, B2), Cyprus (Eurosuccess Consulting) and Croatia (Magnet, PAR Business School).

 

Skupinska slika

Tags

Eurosuccess Consulting participates in the European project OSTESA EU – Organizational Success through Employee Satisfaction, an Erasmus + project co-funded by the EU with the main aim to generate organizational success through employee satisfaction. The project involves a robust partnership of five partners from five different European countries.

What is OSTESA EU?

Through an innovative training methodology, the OSTESA EU project supports companies to promote a positive organisational climate and to increase employees’ satisfaction. With enhanced leadership competencies, managers and line managers will be better prepared to increase the competitiveness of their enterprises while strengthening the motivation of their human capital.

Tags